Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Online stretnutie k návrhu materiálu Ministerstva dopravy SR v oblasti regulácie cien nájmu bytov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Stretnutie sa uskutočnilo 13. marca 2024 a Združenie miest a obcí Slovenska zastupoval podpredseda Komory miest a starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov Martin Chren.

V súčasnej právnej úprave je regulované nájomné výrazne nižšie ako trhové nájomné v porovnateľnom byte, a tým sa neumožňuje vlastníkom bytov t. j. obciam získať z ich prenájmu objem finančných prostriedkov postačujúci na ich technickú a celkovú udržateľnosť.

Ministerstvo dopravy SR chce pripraviť a predložiť vykonávací predpis, ktorý upraví reguláciu cien nájmu bytov v čo najkratšom čase. Za východiskový materiál považuje návrh vyhlášky, ktorú koncom minulého roka pripravilo Ministerstvo financií SR a ktorá už bola predmetom niekoľkých rokovaní.  

„ZMOS navrhuje zvážiť výraznú úpravu v oblasti regulácie cien nájmu obecných bytov, resp. jej úplné zrušenie a ponechanie tejto kompetencie v plnej pôsobnosti obcí, ktoré by mali povinnosť pravidlá regulácie upraviť v interných normách obce,  napr. VZN o prideľovaní nájomných bytov obce a schváliť ich miestnym zastupiteľstvom. Takto by obciam bolo umožnené efektívne  nakladať s bytmi, rozhodovať o nich v nadväznosti na ich vek, technický stav, nákladovosť a obsadenia rôznymi sociálnymi skupinami obyvateľov, s plným zreteľom na hospodárnosť a efektivitu ich využitia.  Pri obecných bytoch, kde by mala regulácia zostať zachovaná, navrhujeme  jej nastavenie tak, aby zohľadňovala infláciu, index nárastu cien stavebných materiálov  a  stavebných prác, zvyšujúce sa náklady súvisiace s údržbou, opravou a obnovou jednotlivých bytov, ktoré sú častokrát v pôvodnom technickom stave," uviedol Martin Chren

Dodal, že je nevyhnutné aktualizovať platné znenie nariadenia vlády týkajúce sa drobných opráv, konkrétne stanovenia sumy drobnej opravy, ktorá je vzhľadom na aktuálne trhové ceny za spotrebný materiál výrazne podhodnotená. Taktiež je našim návrhom prehodnotenie a aktualizovanie charakteru drobných opráv. Vážime si záujem Ministerstva dopravy SR o aktívnu komunikáciu so sociálnymi partnermi pri  takto závažných materiáloch už v počiatočnom štádiu ich prípravy. Vzhľadom na praktické skúsenosti vieme, že takto prijaté právne predpisy budú pre samosprávy prínosom.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.