Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Odpadové hospodárstvo hlavnou témou rokovania sekcie

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Hlavnou témou zasadnutia odbornej sekcie životného prostredia Rady ZMOS bolo odpadové hospodárstvo a to najmä uzatváranie skládok komunálneho odpadu na Slovensku, stratégia nakladania s komunálnym odpadom  a problematika poskytovania dotácií z Environmentálneho fondu.

V prvom bode rokovania členovia diskutovali o novele zákona o odpadoch a z nej vyplývajúcich povinnostiach pre samosprávu a to najmä zabezpečenie zberu textilu.

V rámci bodu Uzatváranie skládok komunálneho odpadu na Slovensku sa na sekcii zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Na Slovensku je plánované uzatvorenie viacerých skládok komunálneho odpadu, čo spôsobuje absenciu legálnych miest, na ktoré by bolo možné umiestniť zmesový komunálny odpad, stavebný odpad, veľkoobjemový odpad, priemyselný odpad a ďalšie druhy odpadov.

Z dôvodu stratégie nakladania s komunálnym odpadom v jednotlivých lokalitách Slovenska bolo po vzájomnej dohode s riaditeľom Sekcie obehového hospodárstva MŽP SR Ing. Martinom Maslákom dohodnuté zriadenie pracovnej skupiny, ktorá sa uvedenej problematike bude venovať. Prvé pracovné stretnutie so zástupcami Sekcie obehového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR sa bude konať 5.11.2021.

Pozvanie na rokovanie sekcie v utorok 26. októbra 2021 prijal aj riaditeľ Environmentálny fondu Ing. Ľubomír Vačok, ktorý oboznámil členov sekcie o nových systémových návrhoch na zefektívnenie fungovania Environmentálneho fondu.

Posledným bodom rokovania Sekcie životného prostredia Rady ZMOS boli vecne príslušné uznesenia a priority vyplývajúce zo záverov 31. snemu ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.