Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Od 1. júna je účinná novela azylového zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Novela zákona č. 480/2002 o azyle systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Ďalšie úpravy vzišli z poznatkov aplikačnej praxe a potreby zosúladiť právny poriadok Slovenskej republiky s právom Európskej únie.

Zmeny nadobúdajú účinnosť od 1. júna 2022. Najdôležitejšie zmeny:

  • upravuje sa hierarchia statusov ochrany udeľovaných cudzincom v SR - ide najmä o uprednostnenie posudzovania a poskytovania doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia pred udeľovaním azylu na účel zlúčenia rodiny, ale aj pred udeľovaním azylu z humanitných dôvodov;
  • v rámci  prvotnej integrácie sa jednorazový príspevok vo výške 1,5-násobku životného minima pre jednu plnoletú osobu bude poskytovať aj cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana;
  • zavádza sa aj poskytovanie nového príspevku pre azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, a to integračného príspevku. Bude sa poskytovať vo výške 1,75-násobku sumy životného minima s tým, že sa budú spoločne posudzovať rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. Príspevok sa bude poskytovať počas šiestich mesiacov;
  • ustanovuje sa zabezpečenie sociálneho a psychologického poradenstva a kurzu kultúrnej orientácie aj pre žiadateľov o udelenie azylu na základe ich individuálnych potrieb;
  • skracuje sa lehota pre prístup žiadateľov o azyl na trh práce, a to z 9 na 6 mesiacov, čím sa podporí proces ich integrácie a umožní sa im získať vlastné finančné prostriedky;
  • ustanovuje sa doba, na ktorú sa žiadateľovi povolí pobyt mimo pobytového tábora (tzv. dlhodobá priepustka).

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.