Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Od 1. apríla tohto roka nadobúda účinnosť nový zákon o územnom plánovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V každom krajskom meste vznikajú regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu a spúšťa sa portál pre územné plánovanie.

V rámci kompetenčného rozloženia zostáva zachovaná pôsobnosť obcí a miest ako všeobecných stavebných úradov konajúcich v I. stupni, v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Zo súčasných okresných úradov v sídle kraja, odborov výstavby a bytovej politiky prechádza pôsobnosť v súčasnosti vykonávaná pre oblasť výstavby a vyvlastňovania na regionálne úrady územného plánovania a výstavby zriadené v rámci organizačnej štruktúry Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu budú k 1. aprílu 2024 zriadené vo všetkých krajských mestách.

Stavebná reforma obsahuje:

  • prevzatie zásady „hlavná stavba pohlcuje vedľajšie“ pre prípad návrhov, ktoré obsahujú viaceré stavby alebo ich súbory;
  • zavedenie inštitútu preskúmania spôsobilosti na užívanie stavby zhotovenej a užívanej bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2024;
  • rozšírenie možnosti spojiť územné konanie so stavebným pre širší okruh stavieb oproti pôvodnému zneniu jestvujúceho Stavebného zákona, za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú zo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania;
  • samotný inštitút záväzného stanoviska orgánu územného plánovania, ktorého predmetom je vyhodnotenie súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie;
  • osobitosti a podmienky pre umiestňovanie stavieb jadrových zariadení a stavieb súvisiacich s jadrovými zariadeniami.

Viac informácií nájdete na stránke Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.