Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Obce môžu požiadať o príspevok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Na získanie príspevku musí obec splniť podmienky ustanovené zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a žiadosť o poskytnutie príspevku treba doručiť do 31. marca 2024.

Podmienky, ktorú musí obec splniť:

  • na území obce sa nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia,
  • obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu (§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších prepisov),
  • obec v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu (Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.) z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci,
  • doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

Termín doručenia žiadosti: do 31. marca 2024

Spôsoby doručenia žiadosti: 

  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe osobne na adresu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava;
  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe do poštového priečinku na adresu: Environmentálny fond, P. O. Box 14, 827 14 Bratislava 212;
  • doručenie žiadosti spolu s povinnými prílohami do elektronickej schránky Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Viac informácií sa dozviete na stránke Environmentálneho fondu.

Zdroj: Environmentálny fond


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.