Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

O týždeň bude rokovať sekcia verejnej správy

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Predseda sekcie verejnej správy Rady ZMOS a zároveň starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi zvolal jej rokovanie na 19. októbra 2021, k nasledujúcim bodom rokovania.

Po otvorení rokovania sa členovia odbornej sekcie budú venovať rozpracovaniu priorít a záverov 31. snemu ZMOS. Následne sa sústredia na prípravu programového obdobia 2021 – 2027, implementačný mechanizmus a teda eurofondy na regionálnej úrovni. Ďalším bodom rokovania bude téma zjednotenia majetkových priznaní verejných funkcionárov, pričom sa jedná o prvý návrh formulára majetkových priznaní. Posledným bodom rokovania bude Rôzne.

Odborná sekcia verejnej správy Rady ZMOS sa zíde 19. októbra 2021, so začiatkom o 10. hod. v zasadacej miestnosti Kancelárie ZMOS v Bratislave. 

Odborné sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. V súčasnosti má Rada ZMOS 10 odborných sekcií. Ich členmi sú odborníci z radov primátorov a starostov - členov Rady ZMOS a odborníci z príslušnej oblasti. 

Na základe potrieb praxe zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov pre výkon samosprávnych činností. Zúčastňujú sa na odborných rokovaniach s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí, napĺňajú úlohy schválené snemom a snemu predkladajú správu o ich plnení. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.