Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

O podanom návrhu na vklad majú povinnosť rozhodnúť do 30 dní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam má okresný úrad povinnosť rozhodnúť o podanom návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Pri nedodržaní lehoty na vykonanie zápisu Okresným úradom, odborom katastrálnym je  správny orgán v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch povinný rozhodnúť o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu.

V prípade, ak máte takýto problém, napíšte žiadosť o vrátenie správneho poplatku na príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny a poplatok Vám bude musieť byť vrátený.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.