Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

NR SR: Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Poslanci NR SR 28. septembra 2021 schválili novelu zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

Cieľom predloženého návrhu zákona  je:

  • v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky zaviesť do nášho právneho poriadku pružné mechanizmy zverejňovania informácií zhromažďovaných od vlastníkov verejných vodovodov,
  • sledovania týchto údajov Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a
  •  v prípade zistenia nadlimitnej kontaminácie vykonanie nevyhnutných opatrení.

Návrhom zákona sa ustanovuje Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenej právnickej osobe, ktorou je v súčasnosti Výskumný ústav vodného hospodárstva zverejňovať údaje o kvalite surovej vody na svojom webovom sídle. V nadväznosti na túto zmenu sa navrhuje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  tieto údaje sledovať a ak z nich vyplynie odôvodnené podozrenie, že existuje riziko ohrozenia zdravia ľudí, úrad verejného zdravotníctva to oznámi príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva; príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva bezodkladne vykoná opatrenia na predchádzanie ochoreniam viažucim sa k pitnej vode, kam patrí zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody.

Sprievodná dokumentácia je dostupná TU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.