Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona proti byrokracii

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 27. mája 2021 –  Zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) ako aj novelizáciou č. 221/2019 Z. z. zanikla zákonná povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby predkladať orgánom verejnej moci výpisy:

 • z obchodného registra,
 • živnostenského registra,
 • katastra nehnuteľností,
 • registra trestov,
 • výpisov z registra mimovládnych organizácií,
 • potvrdenia o návšteve školy,
 • potvrdenia o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
 • nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
 • nedoplatkoch voči daňovým úradom a colným úradom a potvrdenia o dôchodkových dávkach a nemocenských dávkach.

Zároveň bola zavedená povinnosť pre jednotlivé orgány verejnej moci získavať a používať pre potreby svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy.

Predkladaný návrh zákona pokračuje v odbúravaní administratívnej záťaže fyzických osôb  a právnických osôb prostredníctvom tzv. tretej vlny znižovania administratívnej záťaže a rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje  fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať nasledovné potvrdenia a výpisy v  listinnej podobe:

 • kópia rodného listu,
 • kópia sobášneho listu,
 • kópia úmrtného listu,
 • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
 • potvrdenie o pobyte,
 • potvrdenie o pridelení IČO,
 • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
 • potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz,
 • výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 • výpis z registra sociálnych podnikov,
 • potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov,
 • výpis z registra / zoznamu advokátov,
 • výpis z centrálneho registra exekúcií,
 • potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
 • doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie, údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných
 • systémoch a registroch rezortu zdravotníctva,
 • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom,
 • údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %,
 • potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Výber uvedených potvrdení a výpisov zaradených do návrhu novely bol vykonaný  v spolupráci s rezortami, ktoré spravujú príslušné registre a vydávajú z nich aktuálne listinné  výpisy a potvrdenia pre účely rôznych úradných konaní. Elektronizácia výpisov a potvrdení  umožní odstránenie najčastejšie vyžadovaných príloh k predkladaným žiadostiam v rámci množstva úradných konaní vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Návrhom sa napr.:

 • skompletizuje odstránenie všetkých potvrdení a výpisov ako príloh predkladaných záujemcami o zákazky v rámci  procesu verejného obstarávania, resp. vyžadovaných pri rôznych žiadostiach o financovania zo  štátneho rozpočtu, európskych štrukturálnych fondov, žiadostiach o dotácie, granty a iné formy  podpory vyplácané tiež obcami a vyššími územnými celkami.
 • Vo vzťahu k občanom dôjde  k debyrokratizácii rôznych konaní týkajúcich sa dávok poskytovaných rezortom práce  a o digitalizáciu vybraných súvisiacich životných situácií, resp. agend verejnej správy súvisiacich  s matričnou agendou najmä narodením dieťaťa a príslušnými štatistickými hláseniami a zápismi  do matričných kníh vzťahujúcimi sa tiež k úmrtiam, rozvodom, učením opatrovníctva, atď.

Elektronizácia všetkých z „výpisov“ zaradených do návrhu novely je ekonomicky efektívna a  návratná – vyplýva to priamo z jednotlivých častí doložky, kde sú priamo či nepriamo vyčíslené  dopady a prínosy per každý jeden „výpis.

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2022.

V časti zrušenia povinnosti predkladania potvrdení z evidencie uchádzačov o zamestnanie, potvrdení o pomoci v hmotnej núdzi, potvrdení o ťažkom zdravotnom postihnutí a potvrdení z Národného zdravotníckeho informačného systému sa účinnosť navrhuje 1. apríla 2022.

V časti zrušenia povinnosti predkladania právoplatných rozhodnutí súdov, potvrdení z registra úmrtí fyzických osôb, potvrdení o starobnom dôchodkovom sporení a potvrdení z Informačného systému sociálnych služieb sa účinnosť navrhuje 1. decembra 2022.

V časti zrušenia povinnosti predkladania potvrdení z registra sociálnych podnikov a potvrdení o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania sa účinnosť navrhuje 1. januára 2024.

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.