Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o ŠFRB vo vzťahu k sociálnym službám

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 9. mája 2021 – Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v stredu 5. mája novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.

V súčasnosti  podpora bytového fondu smeruje aj do oblasti podpory financovania výstavby a obnovy vybraných zariadení sociálnych služieb. Možno konštatovať, že Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania aj pre uvedený okruh žiadateľov. V § 6 ods. 6 citovaného zákona je uvedené, že na účely zákona o ŠFRB sa zariadením sociálnych služieb, pre ktoré je určená podpora, rozumie zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie (§ 34 až 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Cieľom návrhu tohto zákona je:

  • úprava možností pre podporu obstarávania zariadení sociálnych služieb tak, aby došlo k zvýšeniu kvality života obyvateľov miest a obcí v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálne služby.
  • Zároveň by malo dôjsť k zabezpečeniu ich návratu a začlenenia do bežného života komunity, ktorá umožní ich plnohodnotný život.
  • Vzhľadom na to, že podiel zariadení sociálnych služieb na Slovensku je nízky, navrhuje sa zaviesť nové opatrenia, ktoré budú motivovať žiadateľov z verejného, ale aj súkromného sektora k obstarávaniu bývania v zariadeniach sociálnych služieb.
  • Slovenská republika sa musí v čo najvýraznejšej miere pripojiť k celosvetovému trendu systematického odstraňovania dôsledkov modelu inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť v špecializovaných zariadeniach.
  • V snahe zvýšiť záujem žiadateľov o realizáciu zariadení sociálnych služieb navrhuje sa rozšíriť formu obstarania zariadenia sociálnych služieb o kúpu zariadenia sociálnych služieb, pričom od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na toto kupované zariadenie  neuplynulo viac ako 3 roky.
  • Zámerom novely zákona je aj vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj zvýšenie počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.

Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov sa v súčasnosti stáva stále naliehavejšou výzvou najmä v súvislosti s demografickým vývojom populácie. Na zlepšenie súčasnej situácie by sa mali prijímať také strategické opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu kapacít zariadení sociálnych služieb pre seniorov a zároveň povedú k lepšiemu finančnému ohodnoteniu práce opatrovateľov. Výzvou pre všetkých je tiež hľadať možnosti na investovanie verejných zdrojov do modernizácie už existujúcich zariadení, ale aj do výstavby a obstarania nových.

Návrh zákona súčasne obsahuje úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet. Rozšírenie účelu bude financované z finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu v rámci existujúceho programu podpory rozvoja bývania. 

Viac informácií nájdete TU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.