Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o odpadoch

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Poslanci NR SR vo štvrtok 30. septembra 2021 schválili novelu zákona o odpadoch. Dôvodom by malo byť riešenie nevyhnutných problémov vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

 • Konkrétne ide o úpravu v časti súhlasov, kde na základe praktickej aplikácie dochádza k zmene tak, aby reflektovala aktuálnu situáciu.
 • Úpravou príde k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa budú môcť dôslednejšie venovať kľúčovým bodom zákona o odpadoch.
 • Ďalšiu úpravu na základe praktickej aplikácie si vyžiadala opätovne oblasť rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
 • Samotné úpravy sú vyvolané situáciou v tejto oblasti ktorá nastala v prvom štvrťroku 2020. Táto úprava nie je rozsiahla a má zabezpečiť základnú stabilitu systému.

Návrhom zákona sa dopĺňajú  aj opatrenia z aktuálneho Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019-2025 a upresňuje sa aplikácia § 15 zákona o odpadoch. V nadväznosti na rozporové rokovania boli doplnené aj ustanovenia ohľadom posilnenia vynútiteľnosti zabezpečenia primárne materiálového zhodnotenia odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov zberovými spoločnosťami.

 • Obce by mali od roku 2025 zabezpečiť triedený zber aj na textil. Zakázať by sa malo tiež ukladanie bioodpadu z obchodov a distribúcie na skládku. 
 • Cieľom návrhu zákona je sprehľadniť systém nakladania s triedeným odpadom v obciach vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré v nich pôsobia.
 • Upraviť by sa mali ustanovenia týkajúce sa zmlúv medzi OZV a obcou.
 • Ďalej sa novelou majú precizovať povinnosti OZV a ustanovenia týkajúce sa vyrovnanosti systému OZV – výrobcovia – obce. Pozmeňujúcim návrhom plénum tiež schválilo úpravy týkajúce sa správy o činnosti OZV za predchádzajúci rok a štvrťrok.
 • Cieľom je zabezpečiť transparentné vykazovanie údajov vo vzťahu k zabezpečovaniu združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov vrátane financovania.
 • Novela upravuje ciele recyklácie plastových obalov pre OZV.
 • Na budúci rok by mala byť miera zrecyklovaných plastových obalov 40 percent, v roku 2024 by malo ísť o 34 percent. V roku 2025 by malo ísť o 35 percent, 36 percent by mali OZV dosiahnuť v roku 2027. V roku 2030 by mala byť miera 42 percent.
 • Novelou zákona by sa mala zaviesť povinnosť distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch. Vychádza to z Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025 a taktiež pre ciele recyklácie v súvislosti so spustením zálohového systému jednorazových obalov na nápoje. Od 1. januára 2022 by to nemalo platiť pre predajne s plochou menšou ako 100 štvorcových metrov.
 • Ďalej poslanci schválili, že pôvodca odpadu je aj každý prenajímateľ objektu či správca obchodného centra, ktorý plní poplatkovú povinnosť za poplatníka a zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich nájomcov.
 • Takisto sa zavádza povinnosť pre toho, kto vykonáva triedený zber, ponúknuť odpad na materiálové zhodnotenie najmenej dvom recyklačným zariadeniam.
 • Pozmeňujúcim návrhom sa tiež ustanovili pravidlá výpočtu dosahovania cieľov na prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu, ako aj cieľa na zníženie množstva komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním. Spresňujú sa tiež pravidlá o tom, čo sa môže a nemá započítať do plnenia cieľov.
 • Cieľom má byť poskytovať Európskej komisii reálne údaje o tom, aké množstvá odpadov sa v skutočnosti recyklujú a pripravujú na opätovné použitie.
 • Zakázať by sa malo energetické zhodnocovanie odpadu po dotriedení, ak je možné ho ešte zrecyklovať.
 • Zariadenia na recykláciu už teda budú musieť takýto odpad prijať, vyplýva z materiálu. Orgány odpadového hospodárstva by tiež podľa novely mohli udeliť súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí a schválenie plánu na recykláciu. Niektoré jednorazové obaly na nápoje by mohli byť uvádzané na trh do 31. januára 2022 alebo distribuované do 30. júna 2022.

Viac informácií TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.