Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o ochrane pamiatkového fondu a zákona o lesoch

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o ochrane pamiatkového fondu a zákona o lesoch.

Zmeny:

  • rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry
  • dopĺňa sa kompetencia krajského pamiatkového úradu
  • V čl. II návrhu zákona sa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov dopĺňa osobitným § 50c, ktorý upravuje vzťahy k lesnému majetku štátu (§50) a k o ostatnému majetku štátu (§ 50a) v prípadoch, ak sa na týchto pozemkoch nachádza stavba hradu, alebo jeho torzálna architektúra, národná kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia alebo pamiatková zóna.
  • Návrh konkretizuje postup správcu majetku štátu v prípadoch, ak starostlivosť o tieto objekty zabezpečuje obec, vyšší územný celok, občianske združenie alebo nezisková organizácia.
  • Návrh nadväzuje na viacročnú prax na obnove hradov, ktorá sa začala v roku  2008 a odstraňuje prekážky, ktoré vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe, najmä určuje postupy osôb, ktoré zabezpečujú, resp. budú zabezpečovať záchranu, rekonštrukciu, alebo udržiavacie práce na stavbách hradov alebo ich torzálnej architektúre, na objektoch vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny nachádzajúcich sa na pozemkoch v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva. Zároveň návrh určuje postup  správcu lesného majetku štátu v tomto procese, konkretizuje podmienky uplatnenia postupu a deklaruje, že uvedené činnosti sú vykonávané za verejnoprospešným účelom.
  • Výsledkom uplatňovania doplnenia zákona o lesoch bude zabezpečenie zmluvného vzťahu k pozemku, na ktorom sa realizuje táto verejnoprospešná činnosť, čo následne umožní, aby osoby, ktoré túto činnosť vykonávajú mohli získať podporu z verejných alebo európskych zdrojov na jej realizáciu.

Navrhovaná úprava vychádza z princípu, že verejnoprospešná činnosť realizovaná na objekte národnej kultúrnej pamiatky zveľadí tento štátny majetok, ktorý chátral. Návrh zákona môže mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Avšak aj keď správca majetku štátu, na základe tohto návrhu umožní bezodplatné užívanie tohto majetku štátu napr. občianskemu združeniu, resp. jeho prevod na obec alebo vyšší územný celok, na druhej strane dôjde k pozitívnemu vplyvu zvýšením hodnoty týchto objektov, vrátane zvýšenia atraktivity územia s dôsledkom na cestovný ruch a podpory zamestnanosti v dotknutom regióne. Uvedené je potvrdené aj aplikačnou praxou v tejto oblasti, ktorá začala v roku 2008 z podnetu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Schválené znenie zákona nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.