Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o najmenej rozvinutých okresoch schválená v parlamente

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Národná rada SR dnes schválila návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú predložila ministerka investícií, regionálneho rozvoja. Podpora zaostávajúcich regiónov zo štátneho rozpočtu dostane od novembra nové férovejšie pravidlá.

Novela prinesie do systému poskytovania finančného príspevku na pomoc najmenej rozvinutým okresom lepšiu adresnosť a férovosť. Pôvodný model prípravy a vyhodnocovania výziev na poskytnutie regionálneho príspevku založený na odporúčaniach okresných úradov nahradí nový transparentný model Riadiacich výborov. Svojich zástupcov v nich budú mať Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), vyššie územné celky, do ktorých najmenej rozvinuté okresy patria,  okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a sociálno-ekonomickí partneri.

Podľa novely bude podpora do území smerovať na základe Plánov rozvoja, ktoré pripravia okresné úrady v spolupráci s MIRRI SR,  so zástupcami samosprávneho kraja, miest, obcí a odborníkmi. Plánom rozvoja sa tak nahrádzajú doterajšie dva dokumenty – Akčný plán najmenej rozvinutého okresu a Ročné priority – čím sa celý proces zjednoduší a urýchli. Plán rozvoja, ako komplexný dokument pre poskytovanie podpory najmenej rozvinutému okresu, bude obsahovať súbor konkrétnych aktivít na riešenie rozvojového problému v regióne.

Vzhľadom na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý poukazoval na zdĺhavý proces schvaľovania projektov, sa novelou zákona ruší schvaľovanie Plánov rozvoja a projektov vládou SR. V minulosti bola doba poskytnutia regionálneho príspevku v priemere 177 dní, pričom do schvaľovacieho procesu bolo zapojených vyše 70 osôb na rôznych úrovniach schvaľovania. Účinnosťou novely sa proces poskytovania skráti na približne 80 dní.

Po novom, budú môcť podporu získať aj projekty presahujúce hranice okresu. Napríklad pri projektoch na podporu turizmu sa budú môcť do podporovaných aktivít zapojiť okresy z celého územia, ktorého sa to týka.

Novela zjednodušuje administratívne procesy a dáva možnosť viacerým aktérom zapájať sa do integrálnych riešení pre rozvoj regiónov.

Zoznam najmenej rozvinutých okresov vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zapíše okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery nezamestnanosti na Slovensku za rovnaké obdobie.

Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyššími regionálnymi rozdielmi v rámci OECD a EÚ. Regionálne príspevky boli pôvodne zamýšľané ako flexibilný a ľahko použiteľný zdroj financovania a pre prvých 12 najmenej rozvinutých okresov vygenerovali v období 2015 – 2019 približne tisícku pracovných miest. Pre porovnanie v rovnakom období v týchto okresoch podľa ŠÚ SR vzniklo vyše 32-tisíc pracovných miest. Medzi projekty, ktoré vznikli vďaka regionálnemu príspevku patrí napríklad odbytové združenie regionálnych produktov na území Gemera a Malohontu, výsadba orechového sadu v Želovciach alebo zriadenie ovocných sadov a vznik kreatívnych dielní v detskej psychiatrickej liečebni v obci Hraň.

Jednou z noviniek, ktoré prinesie novela, je, že medzi najmenej rozvinuté okresy sa po novom zaradia aj okresy obklopené najmenej rozvinutými okresmi, okrem okresov krajských miest. Takto sa medzi najmenej rozvinuté okresy zaradí okres Stará Ľubovňa.

Podľa platnej legislatívy je v súčasnosti 19 najmenej rozvinutých okresov. Sú to okresy: Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov.

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.