Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie meist a obcí Slovenska

Úrad vlády SR predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Návrh zákona je možné pripomienkovať v skrátenej lehote do 22. februára 2023.

Slovenská republika sa voči Európskej komisii zaviazala vykonávať Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a všetky potrebné kroky na zabezpečenie riadneho a včasného implementovania reforiem a investícií a splnenie míľnikov a cieľov, ktoré Plán obnovy predpokladá.

Podľa dôvodovej správy je návrh zákona reakciou na aktuálny vývoj a potrebu zabezpečiť bezproblémové a včasné plnenie úloh jednotlivých subjektov súvisiacich s vykonávaním Plánu obnovy. Navrhovaným zákonom sa majú prijať vhodné kroky na odvrátenie rizika vzniku značných hospodárskych škôd, ku ktorým môže dôjsť, ak by sa míľniky a ciele Plánu obnovy neplnili v stanovenom rozsahu, kvalite a termíne. Návrh zákona zároveň reaguje na poznatky a skúsenosti z doterajšieho vykonávania Plánu obnovy podľa zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a reflektuje potreby implementačnej praxe:

 • Precizujú sa pojmy a ustanovenia zákona, ktoré upravujú poskytovanie prostriedkov mechanizmu podľa zákona inak ako nenávratným spôsobom.
 • Zákon sa dopĺňa o explicitné ustanovenie, že pri poskytovaní a používaní prostriedkov mechanizmu je nevyhnutné dodržať základné princípy.
 • Z implementačnej praxe vyplynula potreba explicitného vyjadrenia kompetencií vlády SR, schvaľovať materiály súvisiace s realizáciou investícií a reforiem, plnením míľnikov a cieľov alebo implementáciou Plánu obnovy tak, aby bola zabezpečené riadne vykonávanie Plánu obnovy.
 • Zohľadňuje sa skutočnosť, že spracúvať dotknuté osobné údaje môže aj sprostredkovateľ, ak vykonáva úlohy súvisiace s vyžiadaním výpisu z registra trestov, na základe poverenia vykonávateľa. Spracúvať dotknuté osobné údaje môže rovnako aj národná implementačná a koordinačná autorita ako správca informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy (ďalej len „ISPO“).
 • Upravuje sa spôsob vyhlasovania výzvy s využitím ISPO. Oproti doterajšiemu zneniu sa výzva vyhlasuje jej zverejnením v ISPO.
 • Vykonávateľovi sa umožňuje, aby v prípade vykonania zmeny výzvy vyzval žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o prostriedky, o doplnenie žiadosti.
 • Podľa doteraz účinného znenia mal vykonávateľ povinnosť vyzvať žiadateľa na doplnenie žiadosti o prostriedky v prípade, že žiadosť nebola úplná. Za účelom zrýchlenia implementačného procesu je podľa návrhu zákona vykonávateľ pri dodržaní princípov podľa § 2 ods. 2 oprávnený posúdiť neúplnú žiadosť o prostriedky, ako žiadosť o prostriedky, ktorá nespĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu.
 • Dopĺňa sa možnosť nevytvárať poradie žiadostí o prostriedky v prípade, ak finančná alokácia určená na danú výzvu prevyšuje sumu prostriedkov mechanizmu, ktorá je požadovaná žiadateľmi, ktorí predložili žiadosti o prostriedky.
 • Umožňuje sa žiadosť o prostriedky posúdiť aj v rámci inej výzvy, ako tej, na základe ktorej bola žiadosť o prostriedky predložená. Ide o žiadosti o prostriedky, ktoré v predchádzajúcich výzvach splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, avšak z dôvodu nedostatočnej alokácie im nebolo možné prostriedky mechanizmu poskytnúť.
 • Návrhom sa upravuje spôsob vysporiadania finančnej opravy voči vykonávateľovi tak, aby bolo zabezpečené, že finančnou opravou nebudú dotknuté iné opatrenia plánu obnovy, za ktoré zodpovedá vykonávateľ.
 • Upravuje sa mechanizmus oznamovania nezrovnalosti v prípade poskytovania prostriedkov mechanizmu prostredníctvom finančných nástrojov a precizuje sa oznamovanie nezrovnalostí v prípade zapojenia sprostredkovateľa.
 • Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona, pričom sa navrhuje, aby návrh zákon nadobudol účinnosť 1. júna 2023.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.