Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o kontrole v štátnej správe od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 373/2019 Z.z. v čiastke 127/2019.

K novelizácii zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe sa pristupuje v súvislosti s plnením povinností Slovenskej republiky vykonávať ochranu finančných záujmov Európskej únie prostredníctvom Úradu vlády SR a s pôsobením Implementačnej jednotky na Úrade vlády SR, ktorá plní úlohy v rámci projektu Hodnota za peniaze, ktorý spustila vláda SR. Dôvodom novelizácie sú aj požiadavky orgánov štátnej správy zapracovať do súčasnej právnej úpravy vykonávania kontroly v štátnej správe poznatky a skúsenosti orgánov štátnej správy získané z praktickej aplikácie citovaného zákona. Navrhovanými zmenami zákona sa upresňujú ustanovenia zákona, týkajúce sa kompetencií Úradu vlády Slovenskej republiky pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie. Navrhované ustanovenia zároveň dávajú zamestnancom Úradu vlády SR a zamestnancom orgánov Európskej únie možnosť požadovať ochranu a súčinnosť od príslušníkov Policajného zboru a orgánov činných v trestnom konaní najmä pri výkone administratívnych vyšetrovaní vedených Európskym úradom pre boj proti podvodom a inšpekcií a kontrol na mieste vykonávaných Európskou komisiou. Návrhom zákona sa upravujú taktiež niektoré ustanovenia, týkajúce sa základných pravidiel kontrolnej činnosti, pri vykonávaní kontroly podľa zákona č. 10/1996 Z. z. Zároveň z aplikačnej praxe vyplynula požiadavka, aby zamestnanci orgánu kontroly mohli vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov. Dôvodom na prepracovanie opatrení je ich predpokladaná nedostatočnosť, neúčinnosť alebo nepokrývanie všetkých identifikovaných nedostatkov pri kontrole. Taktiež sa upravujú niektoré neaktuálne pojmy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.