Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o finančnej kontrole a audite

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Bratislava - 22. februára 2022 -  1. marca 2022 nadobudne účinnosť (okrem čl. II, ktorý nadobudne účinnosť 27. 2. 2022) zákon č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona č. 357/2015 Z. z.“).

Predmetnou novelou zákona č. 357/2015 Z. z. sa:

  • zefektívňuje výkon administratívnej finančnej kontroly tým, že sa bude môcť vykonávať na základe písomnej analýzy rizík,
  • umožňuje externalizácia výkonu administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste na iný orgán verejnej správy,
  • zjednodušujú niektoré procesné pravidlá výkonu finančnej kontroly a auditu - napr. spôsob podpisovania výslednej dokumentácie z finančnej kontroly, stanovenie minimálnej lehoty na podanie námietok, precizovanie definície zamestnanca, ako aj
  • rozširujú kompetencie auditujúceho orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR a Úrad vládneho auditu, na ukladanie pokút za porušenie zákona o finančnej kontrole a audite.

 

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.