Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela Obchodného zákonníka schválená v Národnej rade SR

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Parlament v utorok 14. decembra 2021 schválil novelu Obchodného zákonníka.

Účelom novely je umožniť pokračovanie v činnosti obchodným spoločnostiam, ktoré nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov, čo viedlo podľa zákona k ich výmazu z obchodného registra.

Po ich výmaze z obchodného registra dotknutým obchodným v zásade ostáva len zákonná možnosť vyvolať konanie o dodatočnej likvidácii a v rámci dodatočnej likvidácie ukončiť svoju činnosť. Ukončenie činnosti sa dotkne nielen samotných spoločníkov takýchto spoločností, ale aj ich zamestnancov a prípadných obchodných partnerov.

V súčasnej ekonomickej situácii, ktorá je mimoriadne poznačená šírením pandémie a právnou neistotou je však namieste bojovať za každé pracovné miesto a každú osobu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť. Štatutárny orgán dotknutej spoločnosti snáď len nepozornosťou nereflektoval povinnosť, ktorá voči obchodnému registru existovala od roku 2009, pričom v roku 2019 sa k tejto povinnosti pridali aj právne následky spočívajúce v hrozbe výmazu z Obchodného registra. Relatívne dlhé prechodné obdobie po prijatí právnej úpravy, kedy bolo možné povinnosť dodatočne ešte splniť spadá do obdobia, kedy na podnikateľov dopadli následky šírenia sa pandémie ako aj opatrenia verejného sektora s tým spojené.

Počet subjektov, ktoré mali za to, že podnikajú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, voči tretím osobám vykazovali základné imanie v slovenských korunách a z tohto dôvodu boli vymazané z obchodného registra nie je zrejme vysoký. Zrejme ide o  približne 1% vymazaných subjektov podľa § 768s ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.

Pre vymazané subjekty by mala okrem dodatočnej likvidácie, ktorá musí nevyhnutne smerovať k ukončeniu činnosti, existovať aj iná možnosť. Touto možnosťou je obnovenie zápisu, ktorá umožní v riadnom pokračovaní ich činnosti. Táto možnosť sa navrhuje zasadiť do rámca civilného mimosporového procesu. V rámci neho sa navrhuje podradiť pod konania o niektorých veciach právnických osôb.

Výsledkom konania môže byť rozhodnutie súdu o obnovení zápisu pre tie spoločnosti, pre ktoré nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov bol jediným dôvodom pre ich zrušenie a ostatné povinnosti, ktorých nesplnenie by zakladalo dôvod pre ich zrušenie, si plnili. Z dôvodu právnej istoty by však možnosť podania návrhu na začatie konania mala byť časovo limitovaná.

Schválené znenie zákona nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.