Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nová právna úprava riešenia hroziaceho úpadku

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Rezort spravodlivosti informuje na svojej stránke, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôvody novej právnej úpravy:

 • Situácia v spojení s Covid-19 vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov.
 • Ide o dôležitú úpravu, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how. Zároveň by sa tak mala maximalizovať aj celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze.
 • navrhované opatrenia by mali zabrániť aj zvyšovaniu nesplácaných úverov.
 • návrh zákona upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť k včasnému upozorneniu podnikateľa, že je nutné prijatie potrebných a vhodných opatrení smerujúcich k odvráteniu hroziaceho úpadku alebo úpadku.
 • Z ekonomických štatistík vyplýva, že až 65% podnikateľov, ktorí sa dostali do úpadku, sa nachádzali v problémovej zóne už tri roky pred vstupom do konkurzu. Hoci to môže byť prekvapivé, mnohí podnikatelia takúto zlú finančnú či obchodnú situáciu ignorujú. Zásadné problémy vo svojich podnikoch pokladajú za prechodné a dlhodobo neprijímajú žiadne riešenia na ich odstránenie.
 • Cieľom predkladanej legislatívy je preto vytvorenie efektívnych pravidiel na preventívnu reštrukturalizáciu s cieľom zjednodušenia a urýchlenia ozdravenia podniku vo finančných ťažkostiach.
 • Ide o úplne novú právnu oblasť, keďže doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho riešenie nijako systematicky neupravovali.

Čo prináša nový zákon o riešení hroziaceho úpadku:

 • 1. Transpozícia novej EÚ smernice o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní
 • 2. Nové procesné nástroje pre riešenie situácie podnikov v ťažkostiach
 • 3. Špeciálni správcovia
 • 4. Povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť
 • 5. Povinnosť v úpadku uhrádzať záväzky pomerne a prednostne nespriazneným veriteľom
 • 6. Väčšia prehľadnosť o stave konkurzov a reštrukturalizácií pre veriteľov a elektronizácia procesov
 • 7. Odstránenie bariér podnikateľom po oddlžení

Bližšie informácie nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.