Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nová koncepcia občianskej spoločnosti do roku 2030

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Participácia občanov na tvorbe verejných politík (aktívne občianstvo), posilnenie spolupráce medzi verejným a občianskym sektorom (prehĺbenie dialógu) a posilnenie systémovej odolnosti občianskej spoločnosti (reziliencia sektora) sú obsahom Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030, ktorú v stredu 7. septembra 2022 schválila vláda SR zároveň s akčným plánom úloh na najbližšie 4 roky.

Aktívnym zapájaním občanov do diania spoločnosti sú vybudované siete, vďaka ktorým môže byť časť potrieb občanov uspokojená bez zásahu štátu, zároveň efektívnejšie a menej nákladne. „Dokazujú to napríklad aktivity mnohých organizácií či neformálnych zoskupení počas pandémie či aktuálne v čase vojenského konfliktu na Ukrajine," vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Občianska spoločnosť, podobne ako napríklad nezávislé médiá, je jedným zo základných pilierov každej demokratickej spoločnosti. Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení prihlásila k myšlienkam podpory občianskej spoločnosti, otvoreného vládnutia, občianskej participácie a rozvoja dobrovoľníctva. „Dnes schválená Koncepcia napĺňa časť záväzkov z programového vyhlásenia vlády, ale ide aj ďalej – definuje rámce ďalšej spolupráce s občianskym sektorom na najbližších osem rokov," zdôraznil splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.

Koncepčný dokument vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, pričom sa opieral o analýzy a odporúčania národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, financovaného z OP Efektívna verejná správa.

V projekte boli vyzbierané dáta, na základe ktorých bol zmapovaný socio-ekonomický prínos mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku. Jeho závery sú premietnuté do koncepcie aj do prvého akčného plánu. Pri tvorbe koncepcie aj akčného plánu úrad splnomocnenca spolupracoval s Komorou mimovládnych neziskových organizácií.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.