Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nová dotačná výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo novú výzvu v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín v podprograme 2.5 Fyzická debarierizácia. Účelom poskytnutia dotácie je podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

Výzva na podporu odbúravania fyzických bariér

Podprogram je zameraný na podporu odbúravania fyzických bariér a podporu prístupnosti kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím – na zlepšenie prístupnosti kultúrnej infraštruktúry a lokalít kultúrneho dedičstva pre OZP s preferenciou samoobslužných riešení a univerzálneho dizajnu (napr. bezbariérové vstupy, bezbariérové plošiny a výťahy, bezbariérové hygienické zariadenia, vodiace hmatové línie, orientačné nápisy v Braillovom písme a pod.).

O poskytnutie dotácie v podprograme 2.5 Fyzická debarierizácia môžu požiadať vyššie územné celky alebo obce. Oprávnenými subjektmi sú tiež rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje na území Slovenskej republiky.

Žiadateľ môže v tomto podprograme podať maximálne dve žiadosti, pričom výška požadovanej dotácie na jeden projekt môže byť maximálne 30 000 eur. Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, pri predkladaní žiadosti je 20% z celkového rozpočtu projektu. V zmluve o poskytnutí dotácie sa výška spolufinancovania upraví na 20% z oprávnených nákladov. Dotácia bude poskytnutá vo forme kapitálového výdavku.

Viac ako 200 000 eur na fyzickú debarierizáciu

Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu je 202 000 eur. Termín uzávierky predkladania žiadostí je 15. október 2021.

Dôležitými kritériami pri hodnotení žiadostí sú kultúrny prínos a potenciál projektu, prínos projektu pre cieľovú skupinu, doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu, rozpočet projektu a kvalita realizačného plánu.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je šíriť násilie, diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu, homofóbiu, antisemitizmus a ostatné prejavy intolerancie.

Všetky potrebné informácie k výzve zverejnilo ministerstvo kultúry na svojom webovom sídle v časti Program 2 – Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2021 – podprogram 2.5.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.