Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Navýšenie zdrojov zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja vidieka 2023-2027

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Vláda SR na 23. rokovaní schválila intervenčnú stratégiu o spolufinancovaní rozvoja vidieka zo štátneho rozpočtu v rámci Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v rokoch 2023 – 2027. To v skutočnosti znamená, že oproti predchádzajúcemu obdobiu sa spolufinancovanie rozvoja vidieka zvýši z 25,7% na 36,92%.

Život na slovenskom vidieku zaostáva za mestom. Obyvateľov tam najviac trápi slabo rozvinutá infraštruktúra, nevysporiadané vlastnícke práva k pôde, chýbajúce služby pre každodenný život, podnikateľské aj pracovné príležitosti. To všetko vedie k vyľudňovaniu slovenského vidieka. Preto Vláda SR podstatne zvyšuje spolufinancovanie rozvoja vidieka z národných zdrojov.

Rast  pôdohospodárskej  produkcie  brzdia  nevysporiadané  vlastnícke  práva  k pôde.  Komplexné pozemkové  úpravy  prebehli  len  na  12  %  pôdy.

V minulých programových obdobiach (2007 – 2013 a 2014 – 2020) Slovenská republika prispievala na rozvoj vidieka na úrovni blízko nevyhnutného minima stanoveného nariadeniami EÚ, čo je jednou z príčin zaostávania vidieka za mestom.

Doterajšie nastavenie poľnohospodárskych politík  v rámci SPP slovenskému vidieku dostatočne nepomáhalo. Svetová banka nám odporúča sústrediť sa na podporu v rámci II. piliera SPP.

Oproti  súčasnému  obdobiu,  kedy  je  spolufinancovanie  II.  piliera  SPP  v priemere  25,7  %,  je potrebné  navýšiť toto spolufinancovanie  na  úroveň  minimálne  36,92 %,  čo  predstavuje 151 662 250 EUR ročne s rozdelením:

a) pre menej rozvinuté regióny na úrovni 36 %, t.j. 141 359 384 EUR ročne;

b) pre ostatné regióny na úrovni 57 % (legislatívne minimum), t.j. 10 302 866 EUR ročne.

Projekty  pozemkových  úprav  (PPÚ) by na Slovensku v horizonte  30  rokov odhadom stáli 1 093 mil. EUR (Odhad  Odboru  pozemkového  MPRV  SR,  2019).  Náklady  vychádzajú z odhadovanej ceny PPÚ v priemernom katastrálnom území (324 000 EUR), odhadu finančných nákladov na činnosť štátnej správy  a potreby vykonať pozemkové úpravy na 4 mil. ha v 3 103 katastrálnych územiach. MPRV SR plánuje v rokoch 2023 - 2027 na realizáciu PPÚ a spoločných zariadení  a opatrení (najmä  ekostabilizačné,  vodozádržné,  protierózne  opatrenia a prístupové komunikácie) použiť čiastku cca. 150 mil. EUR, čo je v prepočte 30 mil. EUR ročne (Východiská pre  tvorbu  Intervenčnej  stratégie  Strategického  plánu  SPP  2023  –  2027,  MPRV  SR,  2021). Využívanie zdrojov II. piliera SPP na pozemkové úpravy však zníži zdroje na financovanie iných priorít  v  oblasti  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,  ako  sú  podpora  investícií,  rozvoj infraštruktúry a služieb na vidieku alebo ochrana životného prostredia.

Slovensko má podstatný dlh vo vzťahu k životnému prostrediu. V rámci II. piliera SPP (EPFRV) MPRV  SR  zabezpečí  nárast  investícii  do  ochrany  prírodných  zdrojov  (voda,  pôda,  vzduch), podpory biodiverzity a klimatickej akcie. Do environmentálnych cieľov MPRV SR v rámci nového strategického plánu SPP bude investovať minimálne 35 % zdrojov II. piliera SPP.

Nárast spolufinancovania II. piliera SPP  v spojitosti s podstatným zvýšením efektívnosti využitia zdrojov, podporou komplexných  pozemkových  úprav a so zvýšením výdavkov  na  ochranu životného prostredia povedie k zvýšeniu kvality života na vidieku a k zlepšeniu pozície vidieka vo vzťahu k rozvinutejším regiónom Slovenska.

Rast spolufinancovania intervencií  v  záujme rozvoja vidieka  sa  bude  realizovať  spolu  so zvyšovaním  efektívnosti  využívania  zdrojov,  ako  je  to  odporúčané  v Revízii  výdavkov  na pôdohospodárstvo  a rozvoj  vidieka.  Realizácia opatrení Revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka je sledovaná v polročných intervaloch v implementačných správach.

Spolufinancovanie intervencií v záujme rozvoja vidieka zo štátneho rozpočtu v rámci Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v rokoch 2023 - 2027

Zdroj: rokovania.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.