Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Návrh zmeny zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Koniec skráteného medzirezortného pripomienkového konania je 29. marca 2023.

Návrh novely zákona predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo dopravy SR. Skrátené legislatívne konanie je odôvodnené tým, že súčasná právna úprava neumožňuje implementáciu požadovaných podmienok pre čerpanie zdrojov z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko a tým ohrozuje splnenie stanovených cieľov SR voči EÚ, ako aj splnenie podmienok ustanovených Európskou komisiou pre použitie daných finančných zdrojov.

Cieľom návrhu zákona je:

  • upraviť podmienky pre podporu obnovy bytovej budovy, aby bolo možné na tento účel čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2021 – 2027.
  • zavedenie motivačných prvkov, aby žiadatelia investovali finančné prostriedky na vybudovanie technických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.
  • úprava maximálnej výšky podpory takmer pre všetky účely podpory  v nadväznosti na rastúce ceny stavebných materiálov a stavebných prác a vytvorenie priestoru pre pružnejšie reagovanie na ich vývoj v rámci vykonávacieho predpisu.
  • zefektívnenie a súčasne aj zjednodušenie a urýchlenie postupu pri poskytovaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
  • možnosť elektronickej komunikácie medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a žiadateľom prostredníctvom elektronického informačného systému fondu od podania žiadosti až po čerpanie podpory a následnú kontrolu podmienok, za akých bola podpora poskytnutá.
  • sú aj legislatívne úpravy zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov súvisiace so zmenami v zákone č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • úprava a doplnenie, ktorých potreba vyplynula  z aplikačnej praxe.

 


Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nájdete TU.


 

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.