Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Náš rezort urobí maximum pre odstránenie PCB látok

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieku SR

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský sa dnes zúčastnil na rokovaní Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, aby prítomných oboznámil s riešením krízovej situácie v lokalite Chemko Strážske. Problematika úniku škodlivých polychlórovaných bifenylov (PCB) na Zemplíne bola viac ako tridsať rokov po ukončení ich výroby prehliadaná a neriešená. Poslanci preto dnes prijali nové uznesenie, ktoré obsahuje osem bodov na riešenie tejto environmentálnej záťaže.

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na dnešnom zasadnutí za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a ministra životného prostredia SR Jána Budaja prijal na vedomie návrh vlády SR na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa v lokalite Chemko Strážske a odkaliska Poša. Na rokovaní výboru sa ďalej zúčastnili štátni tajomníci rezortov zdravotníctva a vnútra, zástupcovia Štátnej ochrany prírody, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ako aj starostovia a zástupcovia dotknutých obcí.

Poslanci na výbore odsúhlasili doplniť uznesenie o úlohu vykonania monitoringu podzemných vôd v dotknutých lokalitách vzhľadom na nevyhnutnosť riešenia otázky likvidácie sudov, z ktorých vytekajú PCB látky do pôdy. Zároveň odporučili Ministerstvu životného prostredia SR a Ministerstvu vnútra SR zaradiť odkalisko Poša pod mimoriadnu situáciu a zabezpečiť okamžité riešenie výtoku z odkaliska Poša do Kyjovského potoka.

„Sme blízko k riešeniam a reálnym krokom, ktoré si Zemplín vyžaduje. Stav PCB látok je tu v horizonte jedného metra pod povrchom najvyšší na svete, a to je pre život likvidačné. Aj preto sme vytvorili monitorovaciu sieť 10 x 10 km, ktorá zasahuje veľmi širokú oblasť v tejto lokalite. Dodnes sú tam stovky sudov, z ktorých vytekajú nebezpečné látky do prírody. To všetko ohrozuje nielen človeka, ale aj zverinu, domácich chovateľov a prírodu. Vďaka najnovšiemu prieskumu za pomoci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra budeme mať v najbližších týždňoch najpresnejšie výsledky rozsahu kontaminácie,“ uviedol po rokovaní Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie minister Ján Mičovský.

Ako ďalej minister povedal, v tejto súvislosti bude dôležitá aj príprava niektorých legislatívnych zmien, ktorými sa upravia pravidlá pre veľkých znečisťovateľov, prevádzkovateľov skládok a odkalísk. „Náš rezort je pripravený vytvoriť všetky kroky a procesy v súvislosti so starostlivosťou o krajinu, ktoré pre nás vyplývajú. Som rád, že dnes došlo k tomuto historickému stretnutiu, aby sa problém PCB látok podarilo naozaj po toľkých rokoch konečne odstrániť a doviesť do úspešného konca,“ dodal Mičovský.

Aj napriek tomu, že výroba polychlórovaných bifenylov sa vo svete ukončila v 70. rokoch, u nás to bolo až v roku 1984. Aj preto programové vyhlásenie súčasnej vlády obsahuje záväzok na riešenie tejto environmentálnej záťaže, odstránenie negatívneho vplyvu a dosahov PCB látok na životné prostredie, život zvierat a ľudí na Zemplíne.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieku SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.