Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Najmenej rozvinuté okresy: výzvy na rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. júla 2020 – Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Projekty môžu predkladať subjekty územnej spolupráce a podnikatelia a projektové aktivity musia byť v súlade s Akčným plánom okresu.

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020.

Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2020.

Oprávnení predkladatelia projektu:

  • subjekty územnej spolupráce: regionálna rozvojová agentúra, slovenská časť euroregiónu, európske zoskupenie územnej spolupráce, občianske združenie, nezisková organizácia, obec, VÚC;
  • ociálno-ekonomickí partneri: subjekty verejnej správy, podnikatelia a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni.

Regionálne príspevky podporujú rôzne aktivity v oblasti podpory miestnej a ekonomiky a zamestnanosti, vzdelávania, cestovného ruchu, rozvoja ľudských zdrojov, sociálne služby, životného prostredia, infraštruktúra obcí, atď.

Oprávneným nákladom sú výdavky sú náklady, ktoré vznikli spätne od 1. januára 2020.

Zverejnené výzvy a dátumy uzávierky jednotlivých výziev sú zverejnené a priebežne aktualizované na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.