Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Na Slovensku máme stále 470 obcí bez verejného vodovodu

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska pri príležitosti Svetového dňa vody upozorňuje, že z celkového počtu 2890 obcí na Slovensku je stále 470 obcí (16,7%) bez verejného vodovodu a prístup k zdravej a bezpečnej vode nemá 10,55% obyvateľov Slovenska.

Počet obyvateľov bez prístupu k bezpečnej a nezávadnej vode je viac ako pol milióna. Vo vyjadrení podľa veľkostnej kategórie obce znamená, ako keby prístup k pitnej a zdravej vode nemali obyvatelia miest Bratislavy a Prešova.

Podľa posledných dostupných údajov o vodnej infraštruktúre  k 31. 12. 2018 bolo na Slovensku evidovaných 2 890 obcí, z nich v 2 420 bol vybudovaný aspoň v časti obce verejný vodovod, čo predstavuje 83,7 %. Na Slovensku bol k 31. 12. 2018 rozostavaný verejný vodovod v cca 159 obciach. Napriek tomu, že v rokoch 2013 – 2018 pribudlo na Slovensku 71 obcí s verejným vodovodom, ešte stále je 470 obcí, t. j. 16,3 % z celkového počtu obcí bez verejného vodovodu. Obyvatelia sú zatiaľ zásobovaní pitnou vodou z individuálnych domových studní. 

Pri tejto príležitosti, preto kladieme dôraz a potrebu na systémovú a plánovanú podporu dobudovania prístupu obyvateľov všetkých miest a obcí k zdravej a bezpečnej vode, ako i k infraštruktúre odvádzania a čistenia odpadovej vody z domácností pre všetkých obyvateľov miest a obcí, vrátane obyvateľov malých obcí, vidieckych oblastí a marginalizovaných skupín. Mestá a obce považujú za nevyhnutnú aj  investície do rekonštrukcie a renovácie vodovodnej a odpadovej infraštruktúry, ktorá v mnohých samosprávach nadsluhuje a spôsobuje aj environmentálne škody a škody na zdraví obyvateľov.

Je potrebné aktivizovať plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 2021-2027 pre územie Slovenska ruka v ruke so zdrojmi financovania z Programu Slovensku 2021-2027, Environmentálneho fondu, Plánu obnovy a odolnosti SR a iných dostupných zdrojov, i vlastných. To je zárukou postupného a garantovaného dobudovania základnej verejnej službe pre našich obyvateľov.

Voda je viac ako základná služba a je súčasťou dôstojnosti našich miest a obcí. Musíme ju chrániť a zveľaďovať aj prostredníctvom podpory vlastných miestnych iniciatív, ktoré naprieč Slovenskom podporujeme.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.