Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Na Slovenku je 21 obcí a relatívne veľký počet menších obcí v geograficky znevýhodnených lokalitách bez internetu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 1. júla 2021 - MIRRI vyhodnotilo v prvej polovici roka 2021 memorandá o spolupráci medzi štátom a operátormi ohľadom pokrývania takzvaných bielych miest internetom technológiou NGA. Podľa prísľubu operátorov mali byť do konca roka 2020 pokryté všetky obce Slovenska kvalitnejším internetom. Podľa ostatného monitorovania stavu pokrytia je na Slovensku aktuálne nepokrytých už len 21 obcí. Existuje stále relatívne veľký počet najmä menších obcí v geograficky znevýhodnených lokalitách, kde časť intravilánu nie je dostatočne pokrytá. MIRRI s dotknutými operátormi individuálne komunikuje a bude sa snažiť byť nápomocné, aby bol aj zostávajúci prísľub kompletne zrealizovaný.

MIRRI vyhodnotilo v prvej polovici roka 2021 memorandá o spolupráci medzi štátom a operátormi ohľadom pokrývania takzvaných bielych miest internetom technológiou NGAPodľa prísľubu operátorov mali byť do konca roka 2020 pokryté všetky obce Slovenska kvalitnejším internetom. Išlo o naplnenie jedného z pôvodných cieľov Európskej únie, aby jej všetci obyvatelia mali  prístup k internetu s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s. Operátori v memorandách podpísaných so štátom ešte v roku 2018 deklarovali nielen pokrytie bielych miest na základe vlastných podnikateľských plánov, ale zaviazali sa k investíciám aj nad rámec svojich komerčných záujmov. Štát naopak zagarantoval, že nebude neinvestovať verejné prostriedky do pokrývania rovnakých lokalít. Memorandum podpísalo celkovo 29 poskytovateľov internetu  vrátane troch najväčších operátorov.

Z pohľadu čísiel táto úspešná iniciatíva štátu a operátorov zabezpečila pokrytie 1772 obcí aspoň jedným operátorom, čo predstavuje 98% z pôvodných 1808 obcí. Podarilo sa to priamo stimuláciou vlastných podnikateľských plánov operátorov bez štátnych intervencií, a to aj napriek pandémii COVID-19, ktorá v priebehu roka 2020 výraznejšie zasiahla do činnosti všetkých hospodárskych subjektov aj orgánov verejnej správy, ktorých súčinnosť je pre výstavbu sietí nevyhnutná.

Podľa ostatného monitorovania stavu pokrytia je na Slovensku aktuálne nepokrytých už len 21 obcí. Tí operátori, ktorým chýbali už len desatiny percenta z plánovaného počtu obcí, ktoré sľúbili pokryť, potvrdili záujem tento záväzok naplniť tak skoro, ako im to okolnosti umožnia. MIRRI s dotknutými operátormi individuálne komunikuje a bude sa snažiť byť nápomocné, aby bol aj zostávajúci prísľub kompletne zrealizovaný.

Na doplnenie celkovej informácie uvádzame, že existuje stále relatívne veľký počet najmä menších obcí v geograficky znevýhodnených lokalitách, kde časť intravilánu nie je dostatočne pokrytá, aj keď podľa dohodnutej metodiky v opisovaných memorandách s operátormi na zozname bielych miest už figurovať nebudú. Upozorňujú nás na to obyvatelia aj predstavitelia týchto obcí. Tejto skutočnosti sú si všetci aktéri vedomí a preto zvyšovanie pokrytia týchto lokalít ostáva jednou z priorít Národného plánu širokopásmového pripojenia na Slovensku cieleného na pokrytie všetkých domácností Slovenska do2030. Ten schválila vláda na jar 2021.

Národný plán širokopásmového pripojenia dáva potenciál zvýšiť pokrytie Slovenska vysokorýchlostnými optickými a 5G sieťami. Nevyhnutným predpokladom je pokrytie všetkých domácností pripojením s rýchlosťou aspoň 100 Mbit/s pre sťahovanie dát s možnosťou rozšírenia na 1 Gbit/s a subjektov sociálno-ekonomickej interakcie pripojením o rýchlosti aspoň 1Gbit/s.

Pozitívnou správou je, že súbežne s aktivitami štátu viacerí operátori sami masívne investujú do optiky, 4G a 5G a tým zrýchľujú nástup gigabitovej spoločnosti na Slovensku.  Navyše deje sa tak nielen vo veľkých mestách, ale aj na vidieku.

Pokrytiu bielych miest internetom môže zároveň pomôcť zavedenie univerzálnej služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu všetkým obyvateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu v zmysle regulačným úradom stanovenej minimálnej rýchlosti prenosu dát v oboch smeroch. Služba primeraného širokopásmového prístupu k internetu umožní obyvateľom využívať napríklad služby elektronickej pošty, vyhľadávanie informácií, základných nástrojov pre vzdelávanie, spravodajstva, nakupovania tovaru alebo služieb, vyhľadávania pracovných miest, internetového bankovníctva, využívania služieb elektronickej verejnej správy, sociálnych médií a odosielania okamžitých správ, volania a videohovorov v štandardnej kvalite.

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.