Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Na budovanie kultúrnych a kreatívnych centier 85 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Rezort kultúry prerozdelí celkovo 85 miliónov eur na vznik desiatich kultúrnych a kreatívnych centier od východu po západ Slovenska. Ministerstvo kultúry tak prispeje k vytvoreniu priaznivého prostredia pre rozvoj a podporu tvorivého potenciálu študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, umelcov, kreatívnych pracovníkov, podnikateľov a ostatných subjektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Centrá zároveň podporia rozvoj malého a stredného podnikania, zamestnanosť a tvorbu pracovných miest v regiónoch.

Vybudovanie celoslovenskej siete kreatívnych centier umožní poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) z eurofondov – Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), v rámci prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.

Zachránené prostriedky z eurofondov vďaka novému vedeniu MK SR

Prvotný koncept výzvy na centralizovanú podporu sa na ministerstve kultúry začal tvoriť ešte v roku 2017, pod bývalým vedením rezortu. Tento koncept bol na jar 2018 riadiacim orgánom pre IROP a Centrálnym koordinačným orgánom posúdený ako nevyhovujúci. Výzvou ministerstva kultúry na čele s ministerkou preto bolo zachrániť čo najviac prostriedkov z výzvy, ktorej manažment predošlé vedenia rezortu nezvládli. Snaha nového vedenia ministerstva kultúry sa vyplatila a vybudovanie kreatívnych centier vďaka tomu konečne dostalo zelenú.

Na ministerstve kultúry sa nám podarilo rozhýbať nezvládnutú decentralizovanú a centralizovanú výzvu, ktorej súčasťou bola aj táto výzva na kultúrno-kreatívne centrá (KKC). Počet KKC stúpol na 10 a celková suma sa zvýšila na 85 miliónov eur.

Kreatívne centrum pod VÚC

Do projektu kreatívnych centier je zapojený Trnavský samosprávny kraj, kde budú vybudované dve kreatívne centrá – jedno v gescii tamojšieho VÚC a druhé v rámci Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

V prípade Kreatívneho centra Trnava je zmluvne viazaná výška celkových oprávnených výdavkov viac ako 8 miliónov eur. Centrum bude poskytovať svoje služby rôznorodým cieľovým skupinám, ktoré sa budú môcť zapojiť do realizácie aktivít v oblastiach: reklama a marketing; grafický, produktový a módny dizajn; audiovizuálna tvorba; remeslá tradičnej, ľudovej a mestskej kultúry; vizuálne umenie; hudba a scénické umenie. Projekt reflektuje na potreby cieľových skupín v daných oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktoré trpia nedostatkom priestorového zázemia a adekvátneho materiálneho vybavenia, ide najmä o ateliéry, kancelárie, dielne, technologické a softwarové vybavenie.

Druhé centrum v Trnave na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Zmluvne viazaná výška celkových oprávnených výdavkov v prípade tohto kreatívneho centra je viac ako 1, 4 milióna eur. Kultúrne a kreatívne centrum, ktoré vznikne na pôde Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, výrazne podporí rozvoj digitálnej produkcie a audiovizuálneho a kreatívneho priemyslu.

Cieľom tohto centra je napomôcť rozvoju sektoru kultúrneho priemyslu v oblastiach hudba, audiovízia a multimédiá, a to prepojením teoretických znalostí nadobudnutých počas štúdia s praktickými znalosťami, ktoré umožnia širokej verejnosti rekvalifikovať sa a uplatniť sa na pracovnom trhu. Centrum bude poskytovať rozsiahly komplex služieb zameraných na podporu rozvoja e-športu, kreatívneho talentu, zručností a na uspokojenie dopytu po kreatívnej tvorbe v oblasti digitálnej produkcie hudby, hier a dizajnu, ako aj virtuálnu archiváciu kultúrnych pamiatok.

Úspešných žiadateľov v projekte budovania siete kreatívnych centier aktuálne čaká fáza verejného obstarávania a celková realizácia aktivít projektov, ktoré musia byť ukončené do konca roku 2023.

Zdroj: culture.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.