Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mimoriadne zvýšenie finančného príspevku pre zariadenia sociálnych služieb od 1. júla 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zdroj: MPSVaR SR

Od 1. júla 2023 štát mimoriadne zvýši finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Aktuálne schválené nariadenie vlády SR iniciované rezortom práce zvýši príspevok o 7 percent mesačne pre zariadenia podmienené odkázanosťou a pre zariadenia krízovej intervencie. Ide o reakciu na energetickú krízu a medziročný nárast miery inflácie. Mimoriadny nárast pocítia zariadenia verejných poskytovateľov na lokálnej úrovni i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Na obdobie tretieho a štvrtého štvrťroka 2023 rezort práce na tento účel vyčlení viac ako 7,2 milióna eur.

Rezort práce týmto krokom reflektuje na pretrvávajúcu situáciu spojenú s dopadmi energetickej a inflačnej krízy. Navýšenie o 7 % oproti súčasnej výške finančného príspevku poskytovaného z rozpočtu ministerstva už od 1.júla 2023 zároveň odpovedá aj na nepokrytý nárast prevádzkových nákladov na poskytovanú sociálnu službu v rozpočtovom roku 2023. Zvýšenie finančných príspevkov počas rozpočtového roka je možné vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu.

Ministerstvo práce tak prostredníctvom mimoriadneho balíka vo výške 7,2 milióna eur podporí v druhom polroku 2023 viac ako 30-tisíc miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou v pobytovej i ambulantnej forme a viac ako 2-tisíc miest v zariadeniach krízovej intervencie.

Napríklad v prípade pobytovej formy sociálnej služby sa finančný príspevok v najvyššom, VI. stupni odkázanosti zvýši o 47 eur na celkom 725 eur/miesto/mesiac, v prípade poskytovanej ambulantnej starostlivosti je to v rovnakom stupni odkázanosti nárast o 32 eur, t.j celkom 484 eur/miesto/mesiac.

Zariadenia krízovej intervencie, teda nocľahárne, útulky či zariadenia núdzového bývania si od 1.júla 2023 prilepšia na každé miesto o 19 eur, čo predstavuje 292 eur mesačne.

Práve nárast príspevku na jednotlivé miesta v zariadeniach o 7 % má zabezpečiť funkčnosť a udržateľnosť dnes poskytovaných sociálnych služieb. Rovnako tak zmierniť dopady, aby sa zvýšené náklady nepremietli do úhrady za poskytovanú službu, čo by mohlo ohroziť samotnú dostupnosť týchto služieb pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Nariadenie nadobúda účinnosť od 1. júla 2023, a to vzhľadom na mechanizmus štvrťročného vyplácania a zúčtovávania poskytovaných finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podieľa na spolufinancovaní vybraných druhov sociálnych služieb. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie sa určuje v súlade s doposiaľ uplatňovaným valorizačným mechanizmom. Ide o jeden zo zdrojov spolufinancovania sociálnej služby, ktorý pokrýva časť ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a prevádzkových nákladov v zariadeniach krízovej intervencie u verejných aj neverejných poskytovateľov.

Podrobnosti nájdete TU v časti Sociálne služby/ Informácia k zvýšeniu FP z MPSVR v II. polroku 2023.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.