Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mestá a obce v Akčnom pláne pre obehové hospodárstvo EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. februára 2021 – Európsky parlament schválil minulý týždeň nelegislatívny materiál Akčný plán pre obehové hospodárstvo EÚ, ktorý obsahuje aj kľúčové úlohy pre miestne samosprávy. Podpora krátkych miestnych hodnotových reťazcov, podpora miestnych samospráv pri rozvoji centier obehového hospodárstva a zdieľanie odborných znalostí v oblasti odpadového hospodárstva: to sú niektoré z opatrení odporúčaných Európskym parlamentom na zníženie produkcie odpadu a na dosiahnutie prechodu na obehové hospodárstvo.

Poslanci Európskeho parlamentu prijali v stredu (10. februára 2021) stanovisko k novému Akčnému plánu EÚ pre obehové hospodárstvo, ktorý v marci 2020 navrhla Európska komisia.

Nový akčný plán aktualizuje predchádzajúci akčný plán z roku 2015 a požaduje 35 opatrení na vytvorenie nového legislatívneho a politického rámca pre obehové hospodárstvo. Poslanci sa zamerali na tri hlavné body: ukončenie hospodárstva „vyrobte a vyhoďte“; stanovenie záväzných cieľov do roku 2030 pre suroviny, stopu spotreby a recykláciu; a zahrnutie neenergetických výrobkov do Smernice o ekodizajne.

Niekoľko opatrení na podporu miestnych samospráv

Parlamentná správa zdôrazňuje dôležitú úlohu miestnych a regionálnych samospráv pri vykonávaní akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Odporúča sa im najmä, aby prispievali k identifikovaniu príležitostí pre priemyselnú symbiózu v miestnych hospodárskych činnostiach a k analýze tokov zdrojov (§ 109). Táto práca by sa zamerala na podporu synergie v tokoch miestnych zdrojov, pričom odpad z jedného priemyslu by slúžil ako surovina iného odvetvia.

  • Poslanci vyzývajú Komisiu a členské štáty, aby podporili vytváranie a spoluprácu centier obehového hospodárstva vo všetkých európskych regiónoch, priemyselných zoskupeniach a miestnych komunitách. To by zahŕňalo podporu rozvoja obehových modelov, verejného obstarávania a odpadového hospodárstva (§ 113).
  • Zákonodarcovia chcú podporiť rozvoj miestnych hodnotových reťazcov založených na recyklácii biologického odpadu na výrobu obnoviteľnej energie, napríklad biometánu. Toto opatrenie okrem iného prispieva k vytváraniu užších väzieb medzi vidieckymi a mestskými komunitami (§ 111).
  • Parlament tiež vyzýva Komisiu, aby podporovala zdieľanie osvedčených postupov s miestnymi vládami a aby posilňovala spoluprácu medzi nimi, ako aj s podnikmi, akademickou obcou a občianskou spoločnosťou (116§ a § 117).
  • Na záver poslanci pripomínajú, že je dôležité, aby členské štáty a regionálne a miestne samosprávy zvyšovali povedomie verejnosti o udržateľnej spotrebe (§ 115).

 

Ďalšie kroky

Samotný akčný plán nie je právne záväzný, tieto návrhy sa však zohľadnia v mnohých politických a legislatívnych iniciatívach, ktoré ustanovuje. Komisia napríklad na tento rok pripravuje Stratégiu EÚ pre trvalo udržateľné textílie, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa textilný priemysel udržateľne zotavil z COVID-19 a Iniciatívu pre udržateľné výrobky, ktorou sa zreviduje Smernica o ekodizajne, aby sa zabezpečilo, že výrobky uvedené na európsky trh budú udržateľnejšie.

Zdroj: CEMR / ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.