Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mení sa zákon o pozemkových úpravách i úradoch, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Od 1. februára 2023 nadobúda účinnosť zákon č . 487/2022,ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Štát vynaloží najmenej 40 % z celkového objemu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu určených na nariadené pozemkové úpravy na vyhotovenie projektovej dokumentácie, realizáciu a údržbu spoločných zariadení a opatrení pri každom poskytnutí finančných prostriedkov.“

Zákon č. 330/1991 Zb. sa prijatím zákona č. 487/2022 v § 8g Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami mení nasledovne:  „Umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť v súlade s platným územným plánom obce. Ak sa osídlenie nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce do dátumu podľa osobitného predpisu, alebo ak mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia alebo jeho budúce usporiadanie nie je v súlade s platným územným plánom, mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstvasúčasťou uznesenia je aj vyhlásenie, že uvedené podklady nie sú v rozpore s limitmi funkčného využívania a priestorového usporiadania územia vyplývajúcimi z osobitného predpisu.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.