Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Medziobecná spolupráca má potenciál aj v rámci civilnej ochrany

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Prieskum Združenia miest a obcí Slovenska venovaný civilnej ochrany poukazuje na mimoriadne významný priestor pre medziobecnú spoluprácu v rámci civilnej ochrany. Okrem toho poukazuje na význam komunitnej práce.  

Otvorený potenciál medziobecnej spolupráce 
Združenie miest a obcí Slovenska sa v prieskume pýtalo primátorov a starostov: „Zahŕňa váš Plán civilnej ochrany aj akúkoľvek formu spolupráce so susednou obcou (obcami)?“ Celkovo 24,1 % opýtaných na túto otázku odpovedalo kladne. V prípade 69,7 % respondentov bola odpoveď nasledovná -  Plán civilnej ochrany sa týka iba riešenia krízových situácií v našej obci. Inú odpoveď uviedlo 0,9 % opýtaných, s tým, že 5,3 % konštatovalo, že sa nevedia vyjadriť. Práve medziobecná spolupráca aj v oblasti civilnej ochrany sa ukazuje ako mimoriadne perspektívna a užitočná vzhľadom na nevyhnutné efektívne manažovanie krízových situácií a čo najlepšie zvládnutie udalostí súvisiacich s ochranou zdravia a majetku.

Partnerstvo s lokálnymi komunitami 
Z prieskumu tiež vyplýva, že 55,9 % samospráv spolupracuje s dobrovoľníkmi a miestnymi komunitným združeniami v rámci civilnej ochrany.

ZMOS v prieskume požiadal respondentov, aby označili všetky typy dobrovoľníkov a miestnych komunitných združení, s ktorými spolupracujú v oblasti civilnej ochrany:  Červený kríž (32,2 %), blízky vojenský útvar Armády SR (2,4 %), rómske občianske hliadky (6,4 %) dobrovoľný hasičský zbor našej alebo susednej obce / mesta (93,6 %), skautská alebo iná mládežnícka organizácia (3,7 %), neorganizovaní spontánni dobrovoľníci z našej obce / mesta (27,8 %), iná odpoveď (3,7 %). K otázke sa nevedelo vyjadriť 0,3 % opýtaných.         

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v období od 17. mája 2021 do 2. júla 2021 na reprezentatívnej vzorke 529 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. K tvorbe dotazníka prispela Sekcia Krízového riadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Odbory krízového riadenia a civilnej ochrany, v rámci  Iniciatívy pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a  technologických katastrof a hrozieb, podporenou EÚ, GR ECHO civilná ochrana a humanitárna pomoc.  

 

Michal Kaliňák

                                                                                   ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.