Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

S účinnosťou od 1. mája 2023 vstupuje do platnosti Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov.

Výška tarify za straty pri distribúcii elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti a pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022 vo výške uvedenej v rozhodnutí úradu platného a účinného ku dňu účinnosti nariadenia vydaného príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Rozdiel medzi nákladmi konečných odberateľov elektriny za tarifu za straty pri distribúcii na základe tarify za straty pri distribúcii elektriny schválenej alebo určenej úradom pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy na rok 2023 a nákladmi konečných odberateľov elektriny je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy od Ministerstva hospodárstva SR.

Výška tarify za systémové služby pre odberateľov elektriny v domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022 stanovenej úradom vo výške 6,2976 EUR/MWh. Výška tarify za prevádzkovanie systému pre odberateľov elektriny v domácnosti a pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022 stanovenej úradom vo výške 15,9000 EUR/MWh, ktorá sa uplatňuje na skupinu odberných miest s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2022 do 1 GWh vrátane, ako aj v prípade nového odberného miesta bez histórie koncovej spotreby elektriny za rok 2022.

Rozdiel medzi nákladmi konečných odberateľov za tarifu za systémové služby od odberateľov elektriny v domácnosti a nákladmi konečných odberateľov na základe tarify za systémové služby schválenej alebo určenej úradom pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy na rok 2023 a výnosmi prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe výšky tarify za systémové služby je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Výška tarify za prevádzkovanie systému pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022 stanovenej úradom vo výške 11,9000 EUR/MWh, ktorá sa uplatňuje na skupinu odberných miest s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2022 nad 1 GWh do 100 GWh vrátane.

Rozdiel medzi nákladmi konečných odberateľov elektriny na základe tarify za prevádzkovanie systému schválenej alebo určenej úradom na rok 2023 a nákladmi konečných odberateľov elektriny na základe výšky tarify za prevádzkovanie systému je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie na základe dodaného množstva elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a vybraným zraniteľným odberateľov elektriny za daný mesiac. Finančné prostriedky sú na účet organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na financovanie nákladov zohľadnených v tarife za prevádzkovanie systému poskytnuté z kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.