Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Materské školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobností obcí môžu požiadať o finančnú pomoc

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zriaďovateľom materských škôl s právnou subjektivitou z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023.

Pridelenie finančných prostriedkov sa týka materských škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a neštátnych zriaďovateľov. Podkladom pre stanovenie navrhovanej sumy finančných prostriedkov boli údaje o spotrebe  a platbách za dodávky zemného plynu a elektrickej energie zozbierané prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je zverejnený na web stránke energiems2023.iedu.sk. Spotreba tepla a tuhých palív nebola posudzovaná. Údaje z formulára budú vyhodnocované na mesačnej báze.

Zber údajov „Finančná pomoc pre materské školy s právnou subjektivitou v roku 2023“ prostredníctvom elektronického formulára bude ukončený dňa 30. novembra 2023.

Do uvedeného dátumu môžu materské školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a neštátnych zriaďovateľov vyplniť žiadosti prostredníctvom elektronického formulára.

Subjektom, ktorým nebudú poskytnuté finančné prostriedky z dôvodu neúplne alebo nesprávne vyplneného formulára, bude umožnené jeho opätovné vyplnenie.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.