Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Legislatívne pravidlá vlády SR sa upravia a doplnia

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 15. júla (TASR) - Legislatívne pravidlá vlády SR sa upravia a doplnia. Mandát rady sa posilní, bližšie sa špecifikuje inštitút verejného vypočutia a ustanoví sa aj povinnosť predkladať poslanecké návrhy zákonov schválené v prvom čítaní Národnou radou SR na pripomienkové konanie, na rokovanie legislatívnej rady vlády a na rokovanie vlády. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda.
Verejné vypočutie sa má uskutočňovať k návrhu právneho predpisu, ktorý určí predseda legislatívnej vlády. Špecifikuje sa tiež mechanizmus verejného vypočutia, a to určením termínov procesu vypočutia. Predseda legislatívnej rady rozhodne, ktoré vyjadrenia sa prerokujú na verejnom vypočutí a tie zašle predkladateľovi na zaujatie stanoviska, ktoré predkladateľ na vypočutí odprezentuje. Ustanovuje sa tiež, kto sa zúčastní na verejnom vypočutí a v akom zložení, ako aj to, že verejné vypočutie bude viesť predseda legislatívnej rady. Na základe vypočutia predseda sformuluje tiež odporúčania pre predkladateľa k vecnej a právnej stránke návrhu zákona. Bez súhlasného stanoviska legislatívnej rady by o návrhu zákonov nemala rokovať vláda.
Cieľom návrhu je tiež vytvoriť mechanizmus obmedzujúci živelnosť legislatívy zapríčinenej aj predkladaním iniciatívnych návrhov právnych predpisov, ustanoviť termín, po ktorom sa návrh právneho predpisu zaradí do programu legislatívnej rady len so súhlasom jej predsedu, ustanoviť povinnosť výslovne uvádzať v zrušovacom ustanovení aj tie právne predpisy, ktoré sa stali zastaranými, ale nestratili platnosť. Spresniť má tiež umiestenie odkazu na transpozičnú prílohu v rámci návrhu právneho predpisu.
Znižuje sa tiež počet výtlačkov vyhlášok a opatrení zasielaných Redakcii Slov-lexu s cieľom znížiť administratívnu náročnosť legislatívneho procesu znížením počtu výtlačkov. Predmetom návrhu sú aj drobné legislatívno-technické úpravy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.