Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Kurzarbeit - Doplnky v evidencii zamestnanca

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. marca 2022 sa stáva účinným zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. V súvislosti so zmenami v evidencii zamestnancov v e-Službách Sociálna poisťovňa pridala možnosť exportu súboru csv obsahujúcich výlučne zoznam zamestnancov-pravidelný príjem za konkrétny mesiac (obdobie) s doplneným stĺpcom „kurzarbeit“.

Zamestnávateľ má informáciu súvisiacu s kurzarbeitom k dispozícii aj v prehľade jeho zamestnancov – v stĺpci s názvom „Poistné na financovanie podpory (Kurzarbeit)“. Súbor csv slúži na kontrolu stavu príznaku „kurzarbeit“ za konkrétny mesiac.

Stĺpec „kurzarbeit“ v csv súbore obsahuje 3 možné hodnoty: áno, nie a bez hodnoty.

 

Hodnota „áno“ znamená:

Pre zamestnanca-pravidelný príjem zamestnávateľ oznámil typ právneho vzťahu: pracovný pomer alebo zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Za takéhoto zamestnanca je potrebné prvýkrát za mesiac marec 2022 vykázať v mesačnom výkaze poistného a príspevkov aj poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (0,5 %) a uviesť znížené poistné na poistenie v nezamestnanosti (0,5 %).

 

Hodnota „nie“ znamená:

Pre zamestnanca-pravidelný príjem zamestnávateľ oznámil typ právneho vzťahu: štátnozamestnanecký pomer alebo iný právny vzťah. Za takéhoto zamestnanca sa bude aj od marca 2022 vykazovať v mesačnom výkaze poistného a príspevkov neznemená výška poistného na poistenie v nezamestnanosti (1%) a nebude sa vykazovať poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce.

 

Prázdny údaj (bez hodnoty) znamená:

Pre zamestnanca-pravidelný príjem zamestnávateľ neoznámil typ právneho vzťahu. Vyzývame zamestnávateľa, aby typ právneho vzťahu zamestnanca-pravidelný príjem dodatočne oznámil zaslaním RLFO – zmena, vyznačením typu právneho vzťahu v oddiele 5 a to najneskôr do 25. februára 2022.

Ak zamestnávateľ ani dodatočne neoznámi typ právneho vzťahu zamestnanca-pravidelný príjem, Sociálna poisťovňa bude vychádzať z predpokladu, že uvedení zamestnanci majú uzatvorenú pracovnú zmluvu a od 1. marca 2022 bude za nich zamestnávateľ platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce. U týchto zamestnancov bude uvádzať na mesačnom výkaze a výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac aj vymeriavací základ zamestnanca na financovanie podpory v čase skrátenej práce.

Všetkým zamestnancom-pravidelný príjem, ktorí budú mať tento údaj prázdny, Sociálna poisťovňa koncom februára 2022 automaticky doplní typ právneho vzťahu pracovný pomer.

Možnosť exportu do súboru sa nachádza po kliknutí na menu „Register“, následne „Register zamestnancov“ a zvolení „Obdobia registrácie“. Ide o tlačidlo s názvom „CSV KA“.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.