Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Kontrola NKÚ na magistráte odhalila vážne pochybenia v...

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Kontrola účtovných závierok hlavného mesta zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR odhalila vážne pochybenia v účtovníctve, najmä pokiaľ ide o evidenciu a vymáhanie pohľadávok.

 Bratislava 4. februára (TASR) - Kontrolovaným obdobím boli roky 2016 až 2018. Kontrolóri napríklad poukázali na pohľadávky v objeme vyše 50 miliónov eur, pri ktorých nie je známy dlžník. V utorok o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že pre zistenia bude podané trestné oznámenie.
Kontrola rovnako zistila, že v rokoch 2016 - 2018 mesto odpísalo pohľadávky za asi 4,5 milióna eur, pričom tento odpis pohľadávok sa realizoval bez presne stanovených podmienok a bez predchádzajúceho schválenia mestským zastupiteľstvom. Navyše účtovné doklady na odpis pohľadávok neboli vystavené v súlade so zákonom o účtovníctve.
"Vzhľadom na závažnosť výsledkov kontroly bude vo veci podané trestné oznámenie, o čom nás informoval aj NKÚ. Zrejme najzávažnejšie zistenia vyplývajúce z kontroly NKÚ sa týkali správnosti a úplnosti vykazovania pohľadávok, ich vymáhania a odpisovania. Ide predovšetkým o pohľadávky za prenájom mestského majetku, bytov, nebytových priestorov a pozemkov," povedal primátor.
Kontrola NKÚ podľa jeho slov preukázala, že hlavné mesto v kontrolovanom období rokov 2016 - 2018 nevykonávalo analýzu pohľadávok. Tým pádom nemalo informácie o stave ich vymožiteľnosti. Mesto zároveň nevyužívalo všetky právne prostriedky na včasné uplatnenie svojich práv. NKÚ identifikoval niekoľko príkladov, kde mesto nekonaním či nesprávnym konaním stratilo možnosť vymôcť pohľadávky alebo ich rovno odpísalo v rozpore s internými predpismi i zákonom. "Pohľadávky, ktoré mesto viedlo v účtovníctve a ku ktorým nemalo žiadnu podpornú dokumentáciu, takzvané neidentifikovateľné pohľadávky, boli ku koncu roka 2018 vo výške takmer 52 miliónov eur," podotkol Vallo.
Najvyšší podiel na celkovej výške odpísaných pohľadávok v roku 2018 tvoril odpis pohľadávky vedenej voči spoločnosti J&T Real Estate za predaj mestského majetku na mieste súčasného River Parku vo výške asi zhruba milión eur. "Mesto nevedelo preukázať doklady o zaúčtovaní pohľadávky, ale ani o vymáhaní pohľadávky, prípadne uplatnení si svojich majetkových práv pred príslušnými orgánmi. Pohľadávka bola odpísaná z účtovníctva v plnej výške v apríli 2018 bez predchádzajúceho schválenia mestským zastupiteľstvom a prerokovania v škodovej komisii," vysvetlil primátor. Kontrola NKÚ konštatovala, že tým, že mesto pohľadávku voči J&T Real Estate nevymáhalo, konalo v rozpore so zákonom o majetku obcí a zároveň nedodržalo štatút hlavného mesta a nepostupovalo v súlade so zákonom o účtovníctve. "Pretože za celé obdobie si neoverilo, či stav pohľadávky v účtovníctve zodpovedá skutočnosti," poznamenal Vallo.
Momentálne sa na magistráte realizuje inventarizácia mestských pohľadávok. Potrebnú dokumentáciu má samospráva iba k skupine pohľadávok v objeme približne 19,8 milióna eur. Na základe tejto dokumentácie je možné tieto pohľadávky aj ďalej vymáhať. "Z uvedeného objemu je až 18,9 milióna eur na pohľadávkach, ktoré sú viac ako rok po lehote splatnosti. Ostatné neidentifikované pohľadávky podrobíme detailnej kontrole a mestské zastupiteľstvo budeme informovať o ďalších krokoch," uviedol primátor.
Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý bol vo vedení hlavného mesta v rokoch 2014 až 2018, pre TASR v reakcii uviedol, že "je to úplný nezmysel". "Práve počas môjho mandátu sa veci začali riešiť a dávali a aj sa dali do poriadku. Výsledkom bol historicky najvyšší prebytok rozpočtu," reagoval s tým, že k tejto veci pošle viac informácií.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.