Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

IROP: ďalšie zdroje na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Vďaka navýšeniu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU bude viac peňazí na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov a pre majiteľov bytov a nebytových priestorov bude oveľa jednoduchšie získať úver na rekonštrukciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Ministerstvo invesícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s ministerstvom dopravy a výstavby a Štátnym fondom rozvoja bývania vyčlenilo 47,8 milióna eur na podporu komplexnej aj čiastkovej obnovy bytových domov po celom Slovensku, a to aj na území Bratislavského kraja. Financie sú z regionálneho programu IROP vďaka navýšeniu o balík REACT-EU, ktorý je určený na zmiernenie dopadov koronakrízy a naštartovanie ekonomík členských štátov EÚ.

Podpora na obnovu bytových domov bude poskytnutá prostredníctvom dlhodobých zvýhodnených úverov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a to s dobou splácania až 20 rokov.

Vďaka financiám z programu IROP budú podporené tieto aktivity:

  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien)
  • modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia/merače spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie
  • modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie
  • modernizácia výťahov za účelom zníženia spotreby energie
  • odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie

Podľa rezortu bolo dotera možné z eurofondov financovať len komplexnú obnovu bytových domov a projekty tak museli zahŕňať všetkých päť aktivít. Po náročných rokovaniach s Európskou komisiou sa nám však podarilo dosiahnuť výrazný ústupok a nové projekty nemusia povinne kombinovať tri z piatich aktivít potrebných na komplexnú obnovu. Postačujúca bude tak aj čiastková obnova. To výrazne uľahčí vlastníkom bytov cestu k výhodným úverom zo štátneho fondu, a preto očakáva rezort o túto podporu výrazne vyšší záujem.

Oprávnené obdobie na poskytnutie úverov je do 31.12.2023, pričom prvé úvery budú poskytnuté ešte tento rok. Podmienky poskytnutia podpory, ako aj ďalšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke Štátneho fondu rozvoja bývania. Výška úrokovej sadzby sa odvíja od typu účelu úverovej podpory a je v rozpätí  0 % – 2%.

Doteraz boli z programu IROP poskytnuté Štátnemu fondu rozvoja bývania finančné prostriedky vo výške takmer  171 miliónov eur, ktoré sa využili na pokrytie 582 úverov. Do konca minulého roka sa vďaka tomu zlepšila energetická trieda vyše 8 100 domácnostiam a ročná úspora na energiách predstavuje 23 000 kWh. Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v dôsledku komplexnej obnovy za rok je na týchto domácnostiach vyše 8 100 ton CO2.

Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti bytových domov a verejných budov priamo prispievajú k plneniu hlavných cieľov stratégie Európa 2020, a to:

  • znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (resp. až o 30 % pokiaľ k tomu budú vytvorené podmienky) v porovnaní s rokom 1990,
  • zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v konečnej spotrebe energie na 20 %,
  • zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.