Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Investície v civilnej ochrane sú pre samosprávy nevyhnutné. Problémom sú financie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska medzi primátormi a starostami vyplýva, že viac ako 75 % samospráv nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany.

Chýbajú peniaze 
Združenie miest a obcí Slovenska sa v reprezentatívnom prieskume obrátilo na štatutárnych predstaviteľov miest a obcí s otázkou: „Disponuje Vaša obec/mesto dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňala všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany?“ Až 75,8 % respondentov konštatovalo, že nedisponujú dostatočnými finančnými zdrojmi najmä kvôli nedostatočnej podpore zo strany štátu. Iba 7,6 % uviedlo, že disponujú dostatočnými finančnými zdrojmi – najmä vďaka vlastným financiám. Ďalších 3,2 % odpovedalo, že disponujú dostatočnými zdrojmi, najmä vďaka financiám zo strany štátu. Celkovo 2,3 % uviedlo, že dostatočnými finančnými zdrojmi nedisponujú kvôli inému dôvodu. K otázke sa nevedelo vyjadriť 10,9 % a zvyšných 0,2 % uviedlo inú odpoveď.

Cieľ investičných opatrení 
Združenie miest a obcí Slovenska sa tiež pýtalo: „Smerujú jednotlivé investičné opatrenia na zábranu a prevenciu voči prírodným alebo priemyselným hrozbám (povodne, požiarna ochrana, zosuvy pôdy, dažďová voda, premnoženie hmyzu)?“ Do prevencie investuje dostatočné prostriedky, je to jedna z priorít – bola odpoveď 6,5 % opýtaných. Celkovo 27,4 % sa vyjadrilo, že do prevencie investujú, je to jedna z priorít, avšak nedisponujú dostatočnými zdrojmi. Síce do prevencie v rámci civilnej ochrany investujú, ale nie je to jedna z priorít, je postoj 11,8 % respondentov. Až 44,8 % pritom uviedlo, že do prevencie neinvestujú, kvôli nedostatku zdrojov alebo z iných príčin. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 9,5 % opýtaných.

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v období od 17. mája 2021 do 2. júla 2021 na reprezentatívnej vzorke 529 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. K tvorbe dotazníka prispela Sekcia Krízového riadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Odbory krízového riadenia a civilnej ochrany, v rámci  Iniciatívy pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a  technologických katastrof a hrozieb, podporenou EÚ, GR ECHO civilná ochrana a humanitárna pomoc.  

 

Michal Kaliňák

                                                                                   ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.