Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informácie z rokovania vlády

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Pravidelné zasadnutie vlády Slovenskej republiky sa uskutočnilo v stredu 20. októbra 2021. Jej členovia rokovali o nasledovných bodoch.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov.

Vláda sa v rámci svojho Programového vyhlásenia zaviazala presadzovať nástroje na podporu zamestnanosti a chrániť nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a skupiny obyvateľov ohrozených chudobou, rovnako tak prijímať aj opatrenia na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia.

  • Právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcii je v súčasnosti nastavená tak, že hranica základnej sumy, t. j. sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy, v mnohých prípadoch nepostačuje na úhradu základných životných potrieb povinného, prípadne členov jeho domácnosti, v dôsledku čoho sa títo povinní ocitajú na hranici chudoby.
  • Problematickou sa javí aj tzv. zrážka bez obmedzenia, ktorá sa aplikuje v prípade, ak zostávajúca časť mzdy povinného po odrátaní základnej sumy prevyšuje 150% životného minima na plnoletú fyzickú osobu, nad ktorú sa zráža zo mzdy bez obmedzenia. Vzhľadom na výšku základnej sumy a rozsah zrážky bez obmedzenia možno uviesť, že zostávajúca časť mzdy, ktorá ostáva povinnému, nezohľadňuje vysoký rast životných nákladov, dopady pandémie COVID-19 a má negatívne dopady najmä na nízkopríjmové domácnosti a domácnosti ohrozené chudobou, nakoľko v mnohých prípadoch suma, ktorá ostáva povinnému po vykonaní zrážky zo mzdy, nepredstavuje dostatočný zdroj na zachovanie dôstojných životných podmienok, uspokojovanie potrieb rodiny a pod.
  • V dôsledku aktuálnej právnej úpravy sú ohrozené nízkopríjmové skupiny obyvateľov a skupiny obyvateľov ohrozených chudobou, nakoľko neexistuje v súčasnom stave „nádej“ na zlepšenie životných podmienok, a to ani v prípade, ak by títo povinní získali výhodnejšie zamestnanie.
  • Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy spôsobuje stav, kedy sa povinný radšej nezamestná alebo vykonáva práce mimo legálneho trhu práce. Ako príklad možno uviesť povinného, ktorý vyživuje ďalšiu plnoletú osobu a jedno maloleté dieťa, kedy pri čistej mzde 700 eur povinnému ostáva 545,12 eur a pri čistej mzde vo výške 1500 eur povinnému ostáva rovnako tak 545,12 eur.
  • Navrhovaná právna úprava má za cieľ upraviť rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby táto právna úprava zohľadňovala aktuálnu hospodársku a ekonomickú situáciu a súčasne má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorá je potrebná pre zachovanie dôstojného života povinného, zabezpečovanie potrieb rodiny a domácnosti, a v konečnom dôsledku má prispieť aj k uspokojeniu vymáhanej pohľadávky oprávneného, ktorá by inak bola nedobytná z dôvodu, že povinný sa nechce zamestnať práve z obavy vysokých exekučných zrážok.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa navrhuje posunúť splatnosť už odloženej splatnosti poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za mesiace máj až júl 2020, december 2020, január až máj 2021 na neskôr a to postupne v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 31. marca 2022 do 31. marca 2024. Taktiež sa navrhuje ďalší odklad odvedenia poistného pre SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie október 2021 do 30. júna 2024.

Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac. Navrhnutý odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.

Návrh aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

Vláda schválila v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.2) s účinnosťou od 25. októbra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

  • ostražitosť: okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Komárno, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Šaľa, okres Trnava,
  • 1. stupeň ohrozenia: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Levice, okres Malacky, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Senec, okres Senica, okres Topoľčany, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Žarnovica, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,
  • 2. stupeň ohrozenia: okres Banská Bystrica, okres Bytča, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Humenné, okres Kežmarok, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Námestovo, okres Poltár, okres Poprad, okres Prešov, okres Ružomberok, okres Skalica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Trebišov, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina,
  • 3. stupeň ohrozenia: okres Bardejov, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Michalovce, okres Sabinov, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Tvrdošín; 

Vláda zobrala na vedomie nasledovné informatívne materiály:

a. Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 k 30.09.2021 a pokrok za september 2021

b. Informácia o priebehu a výsledkoch 42. zasadnutia Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (14. – 18. júna 2021)

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: Úrad vlády SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.