Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informácia z rokovania vlády

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 30. júna 2021 - V stredu 30. júna rokovala vláda aj o nasledovných bodoch:

Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021

Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021. Na základe tohto ustanovenia má vláda Slovenskej republiky povinnosť informovať Národnú radu Slovenskej republiky o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky, vydaných podľa tohto zákona v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania v nasledujúcom období

Siedma periodická správa Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien - návrh - nové znenie

Sekretariát Výboru OSN na odstránenie diskriminácie žien zaslal Slovenskej republike zoznam otázok, tzv. List of Issues, pre prípravu Siedmej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Písomné odpovede Slovenskej republiky budú považované za Siedmu periodickú správu Slovenskej republiky. Termín na zaslanie správy stanovil Výbor OSN na odstránenie diskriminácie žien na 19. júla 2021. Rozsah periodickej správy bol v zmysle platných procedurálnych pravidiel Valného zhromaždenia OSN a jej subsidiárnych orgánov ustálený na maximálne 21 200 slov v anglickom jazyku. Súčasťou správy môže byť aj príloha, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 2 000 slov v anglickom jazyku. Podkladové materiály zaslané rezortmi v anglickom jazyku budú v ich znení zaslané Výboru OSN na odstránenie diskriminácie žien.

Návrh ročných priorít okresov Bardejov, Košice-okolie, Levoča, Michalovce, Snina a Stropkov na rok 2021

Predkladaný materiál poskytuje prehľad aktivít a projektov na rok 2021 zameraných na realizáciu cieľov akčných plánov v okresoch Bardejov, Košice-okolie, Levoča, Michalovce, Snina a Stropkov. Materiálom navrhujeme podporiť 34 projektov, z toho 24 projektov predložených mestami a obcami, ktoré sú zamerané na revitalizáciu verejných priestranstiev, zlepšenie občianskej vybavenosti a podporu cestovného ruchu, 4 projekty registrovaných sociálnych podnikov, cieľom ktorých je integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, 3 projekty mimovládnych organizácií, predmetom ktorých je zlepšenie poskytovaných sociálnych služieb a 3 projekty podnikateľských subjektov zamerané na inováciu výrobných procesov. Uvedené projekty vytvoria 30 pracovných miest.

Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2020 v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby SR

Na základe §8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účel použitia výdavkov z minulých rokov môže zmeniť len vláda SR. V nadväznosti na uvedené MDV SR predkladá návrh na zmenu účelu použitia (preklasifikovanie) kapitálových výdavkov z roku 2020 na bežné výdavky vo výške 7 979 379,87 eur. Uvedené finančné prostriedky sú alokované v programe 055 Letecká doprava a infraštruktúra, v podprograme 05507 Štátna pomoc v oblasti civilného letectva a budú použité na poskytnutie príspevku v civilnom letectve na základe príslušných schém štátnej pomoci.

Návrh na systémové určenie zodpovednosti ministerstiev a niektorých orgánov verejnej moci pre jednotlivé odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) a bezprostredné výsledky v oblasti hodnotenia efektívnosti a na odstránenie nedostatkov identifikovaných v rámci 5. kola vzájomného hodnotenia Slovenskej republiky Výborom expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu MONEYVAL

Legalizácia výnosov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu sa často uskutočňuje v medzinárodnom kontexte. Opatrenia, prijaté výhradne na vnútroštátnej úrovni alebo dokonca na úrovni Európskej únie bez toho, aby sa vzala do úvahy medzinárodná koordinácia a spolupráca, by mali veľmi obmedzený účinok. So zreteľom na účinnú ochranu spoločnosti a hospodárskeho systému krajiny pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu musí byť národná legislatíva v súlade s Medzinárodnými globálnymi štandardmi boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní hromadného ničenia prijatými FATF vo februári 2012 (t. j. 40 odporúčaní FATF). Práve s cieľom zistenia miery zhody s týmito odporúčaniami bola Slovenská republika hodnotená Výborom MONEYVAL, ktorý je jednou z 9 regionálnych organizácií globálnej siete FATF v aktuálne 5. kole hodnotenia, ktoré bolo oproti predchádzajúcim kolám zamerané nielen na hodnotenie technického súladu, ale najmä na posúdenie efektívnosti mechanizmov boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v praxi.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie

Cieľom návrhu zákona je v súvislosti s návrhom rekodifikácie stavebného zákona zriadiť nový ostatný ústredný orgán štátnej správy Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorý prevezme kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia. Oblasť územného plánovania bola dlhodobo zanedbávaná a nevenovala sa jej potrebná pozornosť. Aj toto je jeden z dôvodov návrhu na zriadenie nového úradu ako ústredného orgánu štátnej správy. Pre posilnenie významu spoločenskej diskusie, vývoja územného plánovania aj prípravy metodiky ako aj zásad územného plánovania sa predpokladá, že pri úrade bude pôsobiť poradný orgán pre územné plánovanie v ktorom budú zastúpené profesijné stavovské organizácie spracovateľov územnoplánovacích dokumentácií, samospráv ako zástupcov obstarávateľov a univerzít architektonického a urbanistického zamerania. Zároveň sa navrhuje špecializovaná štátna správa vo vertikálnej štruktúre podriadených úradov resp. regionálnych pracovísk úradu. Po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona o výstavbe sa na úseku výstavby zmení i doteraz známa štruktúra rozhodovacej právomoci pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený úrad, ktorý bude aj špecializovaným stavebným úradom pre niektoré stavby a právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na jeho pracoviská v regiónoch. V súvislosti s prechodom kompetencií na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia z ministerstva na úrad a prechodom špeciálnych stavebných úradov sú predmetom novelizácie v článkoch II až VI i súvisiace predpisy spolu so zohľadnením nadobudnutia účinnosti návrhu zákona o územnom plánovaní a návrhu zákona o výstavbe.

Zmena Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020, verzia 6.0

Na základe skutočnosti, že v rámci OP RH nebola vyčerpaná suma ročného rozpočtového záväzku prideleného pre rok 2017 v zmysle pravidla N+3, je RO OP RH povinný zrušiť časť finančného záväzku, tzv. decommitment, v zmysle čl. 86 Nariadenia EP a Rady č. 1303/2013. Výsledná alokácia OP RH bude tým pádom ponížená o celkovú sumu 2 136 223 EUR za zdroj EÚ. Cieľom revízie OP RH je technická úprava finančného plánu OP RH s cieľom zohľadniť zníženú alokáciu zdrojov EÚ a súvisiacich zdrojov národného spolufinancovania a úprava ukazovateľov výkonnostného rámca, konkrétne zámeru pre rok 2023. Súčasťou predkladaného materiálu je príloha: „Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020, verzia 6.0“, ktorá predstavuje aktualizovanú konsolidovanú verziu OP RH so zobrazením navrhovaných zmien.

Návrh na ukončenie výnimočných okolností

Návrh na vyhlásenie výnimočných okolností pozastavil uplatnenie korekčného mechanizmu na rok 2020 vyplývajúceho z odchýlenia od smerovania k vyrovnanému rozpočtu od roku 2018. Návrh predpokladal ukončenie výnimočných okolností potvrdením oživenia ekonomiky v roku 2021 prvým Výborom pre makroekonomické prognózy. Výbor vo svojej prognóze zo 17. marca 2021 potvrdil hospodárske oživenie v 2021 a medziročný rast ekonomiky na úrovni 3,3 %. Podľa národných fiškálnych pravidiel tým došlo k splneniu podmienky na ukončenie trvania výnimočných okolností súvisiacich s rastom verejných výdavkov v dôsledku opatrení v boji s pandémiou COVID-19. Ministerstvo financií SR zároveň navrhuje pokračovanie neuplatnenia korekčného mechanizmu do konca roku 2022. Návrh na neuplatnenie korekcie z odchýlenia od smerovania k strednodobému rozpočtovému cieľu do konca roku 2022 vychádza zo stanoviska Európskej komisie (EK) z 2. júna 2021 v rámci jarného balíka európskeho semestra o predĺžení všeobecnej únikovej klauzuly do konca roka 2022. Vzhľadom na komunikáciu EK odložiť aktiváciu európskych fiškálnych pravidiel a odporúčania pokračovať v podpornej fiškálnej politike pri zohľadnení zdrojov z Plánu obnovy by uplatnenie korekčného mechanizmu viedlo k odlišnému prístupu na národnej a európskej úrovni a dodatočnej reštrikcii v období sťahovania podporných protipandemických opatrení. Návrat k aplikácii Pravidla o vyrovnanom rozpočte sa v nadväznosti na predĺženie únikovej klauzuly zo strany EK a ukončenie výnimočných okolností na národnej úrovni očakáva od roku 2023. Nový strednodobý rozpočtový cieľ (MTO) na úrovni štrukturálneho prebytku 0,5 % HDP a trajektóriu k jeho smerovaniu predstavil Program stability SR na roky 2021 až 2024. Konsolidácia sa očakáva na úrovni 1 percentuálneho bodu HDP ročne až do dosiahnutia MTO, ktoré by SR dosiahlo pri tomto tempe konsolidácie v roku 2028.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť ústavne súladnú možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov (ďalej len „GreenPass“) v rámci vnútroštátnych spoločenských a právnych vzťahov. Navrhovanou novelizáciou sa upravuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „Úrad“) reflektovať GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení. Jasná a bezrozporná možnosť zohľadnenia dobrovoľného zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 pri prijímaní protipandemických opatrení, tzn. pri povoľovaní využívania istých služieb týmto obyvateľstvom (oproti neočkovaným) skrz protipandemické opatrenia Úradu aj počas pandémie, musí byť upravené primárne zákonom (aspoň vo všeobecnej rovine). Čo sa týka potreby okamžitého zásahu zákonodarcu vláda je presvedčená, že v čase pandémie ochorenia COVID-19 a tým súvisiaceho vyhlásenia mimoriadnej situácie (mimoriadna okolnosť) je potrebné prijímať mnohé opatrenia na sanáciu pandémie ochorenia COVID-19 za účelom ochrany životov a zdravia obyvateľstva. Jedným z týchto opatrení je využitie možnosti dobrovoľného očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktoré štát pre obyvateľstvo zabezpečuje. Čím väčšie percento populácie alebo spoločnosti je zaočkované, tým reálnejšie je pominutie bezprostrednej hrozby pre životy a zdravie obyvateľstva. V čase nízkeho percenta zaočkovaných obyvateľov našej krajiny a matematickej a epidemiologickej istoty importu nákazlivejšieho delta variantu ochorenia COVID-19 na naše územie (hrá sa o čas), je nevyhnutné a žiadúce prijať v čo najkratšom čase dostupné a primerané opatrenia, ktoré zvyšujú motiváciu ľudí podstúpiť dobrovoľné očkovanie a umožnia tak sekundárne chrániť životy a zdravie obyvateľov. Zákonodarca vyhodnotil a považuje za racionálne a legitímne, aby ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, očkovanie ktoré poskytuje vysokú ochranu zaočkovaným i svojmu okoliu aj proti delta variantu ochorenia COVID-19, disponovali vo vzťahu k ich základným právam a slobodám (po prijatí príslušnej dočasnej a proporčnej právnej úpravy skrz napr. vyhlášku Úradu) slobodnejším a bezbariérovejším prístupom k ich výkonu. To znamená viac slobody napr. pri vstupe a vjazde do prevádzok, keďže riziko ohrozenia životov a zdravia tretích osôb je pri týchto zákazníkoch (osobách) nízka. Novela zákona zároveň umožní okamžitú reakciu zo strany Úradu a skrz protipandemické opatrenia. Dočasné zohľadňovanie GreenPassov v národnej legislatíve sleduje rovnako legitímny cieľ týkajúci sa národného hospodárstva, t. j. cieľ podpory pandémiou ťažko zasiahnutého sektoru podnikania v službách a kultúre. Z uvedených dôvodov má vláda Slovenskej republiky za preukázané, že s cieľom zabezpečenia ochrany základných ľudských práv a slobôd a zamedzenia vzniku ďalších značných hospodárskych škôd počas pandémie ochorenia COVID-19 je nevyhnutné urýchlené prijatie navrhovaných doplnení v zmysle návrhu zákona.

Návrh aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) schválila vláda SR s účinnosťou od 5. júla 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

  • prvý stupeň ostražitosti: okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Námestovo, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žilina,
  • monitoring: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Snina, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen;

Návrh na poskytnutie zoznamu poradných orgánov, medzirezortných koordinačných skupín, pracovných komisií a konzultačných orgánov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Jeho cieľom je, z podkladov jednotlivých ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy a z podkladov samosprávnych krajov, vytvoriť zoznam poradných orgánov a komisií, na ktorých sa zúčastňujú riadiaci zamestnanci a zamestnanci ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, zistiť ich pôvod a intenzitu zasadaní a na základe toho navrhnúť optimalizáciu týchto poradných orgánov. Vlastný materiál obsahuje tabuľku so štruktúrovaným rozsahom požadovaných podkladov a informáciu o spôsobe ich zaslania. Z dôvodu uľahčenia komunikácie v tejto oblasti Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo samostatnú mailovú adresu, na ktorú je možné zaslať nielen podklady podľa uznesenia, ale aj ďalšie návrhy na efektívnejšie fungovanie rôznych poradných orgánov na úrovni vlády SR, verejnej a štátnej správy.

Vláda vzala na vedomie nasledovné Informatívne materiály:

a. Informácia o plnení úloh jednotlivých rezortov vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020

b. Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2020

c. Informácia o plnení Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020

d. Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Eduardom Hegerom v Poľskej republike (Varšava, 10. júna 2021)

e. Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia hláv štátov a vlád členských krajín NATO v Bruseli dňa 14. júna 2021

f. Informácia o priebežnom plnení odporúčaní vyplývajúcich z partnerského hodnotenia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc

g. Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020

h. Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady a Eurosamitu v dňoch 24. a 25. júna 2021 v Bruseli

i. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020

j. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2020 - návrh

k. Návrh záverečného účtu kapitoly 41 – Národný bezpečnostný úrad za rok 2020

l. Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2020

Všetky sprievodné dokumenty k materiálom TU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.