Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informácia z rokovania vlády SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Vláda SR na svojom rokovaní  v stredu 22. septembra schválila okrem iného aj nasledovné materiály:

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 590) – nové znenie

Cieľom predloženého návrhu zákona podľa predkladateľov je vytvoriť finančný mechanizmus refundácie finančných prostriedkov vynaložených z verejných zdrojov na sanáciu environmentálnych záťaží na nehnuteľnostiach (pozemkoch), ktoré nie sú vo vlastníctve štátu. Hlavnými pojmami návrhu zákona sú finančná náhrada a sanovaná nehnuteľnosť.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právna úprava podľa návrhu zákona umožní agentúre uzatvárať zmluvu iba s tými vybranými podnikateľmi, ktorí voči nej nemajú žiadne nesplatené záväzky. S vybranými podnikateľmi, ktorí si neplnili svoje povinnosti zo zmluvy, bude možné vypovedať zmluvu, čo bude pre nich mať príslušné následky podľa zákona č. 218/2013 Z. z. Ostatné úpravy technickej povahy z vyššie uvedených dôvodov zabezpečia lepší súlad s príslušnou európskou legislatívou a plynulejšiu spoluprácu agentúry s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti správy daní. Návrh zákona obsahuje aj legislatívno-technické úpravy súvisiace s aktualizáciou kódov kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka v prípade zmeny týchto kódov podľa európskej legislatívy a úpravu niektorých ustanovení súvisiacich s hlásením údajov z Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky pre agentúru.

Návrh zákona o Komore geodetov a kartografov

Návrh zákona nahrádza doterajší zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, ktorý nedostatočne reflektuje zmeny v slovenskej legislatíve a v legislatíve EÚ. Dôvodom vypracovania nového zákona je aj transpozícia Európskej legislatívy, a to smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES z 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005) v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006) do našej legislatívy.

Stanovisko vlády Slovenskej republiky k sťažnosti č. 78/2020 proti Slovenskej republike podanej Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál Stanovisko vlády Slovenskej republiky k sťažnosti č. 78/2020 proti Slovenskej republike podanej Výboru Organizácie Spojených národov pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Sťažovateľka L. Č. namieta porušenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím čl. 5 a čl. 6 – nezabezpečenie všetkých prostriedkov na plné a rovnaké vykonávanie ľudských práv a základných slobôd pre ženy so zdravotným postihnutím, čl. 13 – nezabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti, čl. 15 – ochrana pred mučením alebo krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním, čl. 16 – ochrana pred vykorisťovaním, násilím a zneužívaním so zreteľom na rodový aspekt.

Návrh na zabezpečenie odberu materiálu a detekciu SARS-CoV-2 pre obyvateľov

Vláda uložila členom vlády nasledovné úlohy:

ministrovi zdravotníctva

  1. zabezpečiť v hospodársky mobilizovaných zdravotníckych zariadeniach odber biologického materiálu a detekciu SARS-CoV-2 prostredníctvom antigénových testov pre obyvateľov za manipulačný poplatok 5 eur za účelom regulácie ceny testovania

priebežne

  1. zabezpečiť odber biologického materiálu a detekciu SARS-CoV-2 obyvateľov formou výjazdov ambulantných dopravných zdravotných služieb v regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva identifikovaných ohniskách prostredníctvom hospodársky mobilizovaných ambulancií dopravných zdravotných služieb

priebežne

ministrovi vnútra

  1. zabezpečiť do piatich dní od dňa vydania príslušného rozhodnutia o použití pohotovostných zásob Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky prevzatie pohotovostných zásob antigénových testov slúžiacich na odber biologického materiálu na účel detekcie SARS-CoV-2 pre hospodársky mobilizované zdravotnícke zariadenia vykonávajúce testovanie od Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a ich prepravu okresným úradom v sídle kraja, uskladnenie a výdaj hospodársky mobilizovaným zdravotníckym zariadeniam

priebežne

podpredsedovi vlády a ministrovi financií

  1. uvoľniť prostredníctvom rozpočtového opatrenia z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky pre kapitolu Ministerstvo zdravotníctva SR na plnenie úloh A.1. a A.2. tohto uznesenia

priebežne

  1. uvoľniť prostredníctvom rozpočtového opatrenia z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky pre kapitolu Ministerstvo vnútra SR na plnenie úlohy A.3. tohto uznesenia

Návrh aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Vláda schválila v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.2) s účinnosťou
od 27. septembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

  • monitoring: okres Dunajská Streda,
  • ostražitosť: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bratislava I.-V., okres Detva, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Komárno, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Šaľa, okres Senec, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen,
  • 1. stupeň ohrozenia: okres Bánovce nad Bebravou, okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Martin, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Poprad, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zlaté Moravce,
  • 2. stupeň ohrozenia: okres Bardejov, okres Krupina, okres Rožňava, okres Skalica, okres Stará Ľubovňa;

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie prameniacej z ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, kde je potrebné zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie, zmierniť negatívne následky pandémie a podporiť protipandemické opatrenia. Za týmto účelom sa navrhuje predĺžiť možnosť získania sprostredkovateľského bonusu, a to až do konca roka 2021, ako aj vysporiadať sa s rôznymi nepredvídateľnými situáciami, ktoré môžu nastať pri žrebovaní očkovacej prémie a v dôsledku ktorých súťažiaci nezískajú očkovaciu prémiu z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Vláda zobrala na vedomie aj nasledovné informatívne materiály:

a. Informácia o stave implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane informácií o kritických problémoch pri implementácii k 31.08.2021

b. Informácia o stave implementácie programov cezhraničnej spolupráce s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31.3.2021 vrátane informácií o kritických problémoch programov cezhraničnej spolupráce k 31.8.2021

c. Informácia o stave implementácie prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane informácií o kritických problémoch pri implementácii k 31.08.2021

d. Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 k 31.08.2021 a pokrok za august 2021

e. Vyhodnotenie úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.3.2021 v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – informácia k 31.8.2021

f. Informácia o stave implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia k 31. 8. 2021 a opatreniach na zabezpečenie splnenia jej cieľov

g. Informatívny materiál s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane informácií o kritických problémoch operačných programov (PRV a OP RH)

h. Vyhodnotenie úloh a prijatých opatrení MDV SR v zmysle materiálu „Implementácia EŠIF k 31.03.2021“ - stav k 31.8.2021

i. Informatívny materiál s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.3.2021, vrátane informácií o kritických problémoch operačného programu

Sprievodné dokumenty k materiálom nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.