Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informácia o opatreniach týkajúcich sa nárastu cien stavebných prác, tovarov a služieb v rámci projektov financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

Kategória: Aktuality Autor/i: Operačný program - Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP (ďalej len „RO pre OP KŽP“) priebežne reaguje na aktuálnu situáciu na trhu, ktorá je spojená s neočakávaným vývojom cien. Vzhľadom na uvedené zavádza konkrétne opatrenia pre projekty dotknuté nárastom cien a to tak v procesoch schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), ako aj v procese implementácie projektov (projekty s platnou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – ďalej len „zmluva o NFP“). Jeden proces nadväzuje na druhý a konečná výška uznaných oprávnených výdavkov, resp. nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) bude závisieť od výsledkov kontrol v príslušných procesných fázach.

  1. Proces konania o ŽoNFP

RO pre OP KŽP v nadväznosti na súčasnú situáciu na trhu a s tým spojený výrazný nárast cien stavebných prác/ tovarov/ služieb aktuálne pristupuje k oslovovaniu žiadateľov a výzvou na doplnenie ŽoNFP ich vyzýva na aktualizáciu tých rozpočtov hlavnej aktivity projektu pôvodne predloženej ŽoNFP, ktoré sú už vzhľadom na uplynutý čas a vývoj cien na trhu neaktuálne. Výzvu na doplnenie ŽoNFP zasiela RO pre OP KŽP v rámci procesu odborného hodnotenia ŽoNFP.

Žiadateľ môže preukázať aktualizované (zvýšené) ceny tovarov/služieb/stavebných prác hlavnej aktivity projektu v súlade so spôsobmi stanovenia výšky výdavkov, ktoré sú definované  v predmetnej výzve na predkladanie ŽoNFP, t. j.:

a) stavebným rozpočtom,

b) prieskumom trhu,

c) cenovou ponukou úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní,

d) zmluvou s úspešným uchádzačom.

Je na žiadateľovi, ktorý spôsob si na preukázanie aktualizácie cien zvolí, pričom zohľadní  predmet zákazky (teda skutočnosť, či ide o stavebné práce, dodávku tovaru alebo poskytnutie služby) a stav, v ktorom sa nachádza súvisiaci proces verejného obstarávania.

Pokiaľ už žiadateľ uskutočnil proces verejného obstarávania, ale ešte nedošlo k realizácii predmetu zákazky a od predloženia ponúk/uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom už uplynul značný čas a cenu vyplývajúcu z výsledku verejného obstarávania nie je možné považovať za aktuálnu, odporúčame žiadateľovi zvážiť vyhlásenie nového verejného obstarávania (ktorého výsledok bude odzrkadľovať aktuálnu úroveň cien). Vo vzťahu k verejnému obstarávaniu je žiadateľ oprávnený tiež postupovať v rozsahu uvedenom v bode 2 nižšie.

Pre úplnosť uvádzame, že na účely aktualizácie rozpočtov hlavnej aktivity projektu v procese odborného hodnotenia ŽoNFP nie je nutné vyhlásiť nové verejné obstarávanie, upraviť zmluvu medzi žiadateľom a dodávateľom (dodatkom) a podkladom pre aktualizáciu rozpočtu tak môže byť nový prieskum trhu (záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu s 3 cenovými ponukami) v prípade tovarov a služieb, resp. aktualizovaný stavebný rozpočet potvrdený cenárom/rozpočtárom v prípade stavebných prác. Podrobné inštrukcie k aktualizácii rozpočtu projektu z dôvodu nárastu cien budú uvedené vo výzve na doplnenie ŽoNFP, ktorú zašle RO pre OP KŽP žiadateľovi.

  • Verejné obstarávanie

Vo vzťahu k problematike verejného obstarávania s ohľadom na nepredvídateľný vývoj cien, je potrebné aby žiadateľ, resp. prijímateľ ako verejný obstarávateľ postupoval s odbornou starostlivosťou a hlavne obozretne.

Uvedené znamená najmä to, že verejný obstarávať by mal už v rámci prípravy verejného obstarávania zahrnúť do súťažných podkladov/návrhu zmluvy podmienky/pravidlá aktualizácie hodnoty zákazky tzv. indexačnú doložku, ktorá by primerane upravovala podmienky aktualizácie hodnoty zákazky s ohľadom na nepredvídateľný vývoj cien. Zmena zmluvy s dodávateľom by tak mohla byť realizovaná podľa §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), t.j. podľa vopred dohodnutých podmienok.

V prípadoch, keď verejný obstarávateľ neaplikoval vyššie uvedený postup (nie je možné použiť §18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní), môže verejný obstarávateľ využiť nasledovné možnosti:

  1. ak ešte nebolo verejné obstarávanie ukončené, má verejný obstarávateľ právo zrušiť verejné obstarávanie a vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ktorého súčasťou už môže byť indexačná doložka,
  • ak už bola zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená, má verejný obstarávateľ právo ukončiť zmluvu s dodávateľom a vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ktoré súčasťou už môže byť indexačná doložka,
  • zmeniť zmluvu s dodávateľom dodatkom, tak ako umožňuje §18 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. najmä podľa §18 ods. 3 alebo podľa §18 ods. 1 písm. c), čo závisí najmä od hodnoty zmeny zákazky/zmluvy.

Upozorňujeme, že uzatvorenie dodatku podľa §18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní je obzvlášť náročne vykonateľné/preukázateľné a verejný obstarávateľ musí v tejto súvislosti uniesť dôkazné bremeno preukázania súladu zmeny zmluvy s dodávateľom s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Je potrebné objektívnym spôsobom preukázať nárast cien v príčinnej súvislosti s nepredvídateľnou okolnosťou, ktorú nemohol verejný obstarávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zároveň treba preukázať, že zmenou sa nemení charakter zmluvy. RO požaduje, aby bol postup podľa §18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní písomne odôvodnený. Písomné odôvodnenie, resp. dokumentácia súvisiaca so zmenou zmluvy medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom (dodatkom) musí ku konkrétnemu prípadu zrozumiteľným a preskúmateľným spôsobom obsahovať odôvodnenie postupu podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti odkazujeme najmä na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré ustanovuje podrobnosti, ktorými by sa mal verejný obstarávateľ  zaoberať:

https://www.uvo.gov.sk/metodikavzdelavanie/metodicke-usmernenia-a-vykladove-stanoviska/vseobecne-metodicke-usmernenia-k-zakonu-c-3432015-zz-6f2.html

Je na verejnom obstarávateľovi, ktorú možnosť úpravy zmluvy s dodávateľom bude aplikovať. Vo všeobecnosti by mal žiadateľ, resp. prijímateľ v postavení verejného obstarávateľa zvoliť najmenej náročný postup a to aj s ohľadom na časovú náročnosť realizácie zákazky a konečný termín oprávnenosti výdavkov, ktorým je 31. december 2023.

Verejné obstarávanie, prípadný dodatok k zmluve medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom ako aj oprávnené výdavky budú podliehať finančnej kontrole realizovanej po uzatvorení zmluvy o NFP. Výška schválených oprávnených výdavkov, resp. NFP v rozhodnutí o ŽoNFP, tak negarantuje skutočnú výšku oprávnených výdavkov/NFP, ktorá bude uznaná za oprávnenú v implementačnej fáze projektu.

Aktualizácia rozpočtu/žiadaného NFP v ŽoNFP vytvára zdroje financovania nárastu oprávnených výdavkov z dôvodu nárastu cien. Skutočná uznaná výška oprávnených výdavkov bude schválená na základe výsledkov finančných kontrol.

Zdroj: Operačný program - Kvalita životného prostredia


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.