Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informácia k zmene financovania v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu k legislatívnym zmenám v oblasti financovania školstva.

V zmysle novely zákona č. 596/2003 Z.z. prišlo k zmene spôsobu poskytovania finančných prostriedkov neverejným zriaďovateľom škôl a to konkrétne:
a)    zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, 
b)    zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, 
c)    zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, 
d)    zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, 
e)    zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, 
f)    zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, 
g)    zriaďovateľovi súkromnej materskej školy a 
h)    zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia,
ktoré sú zriadené na území obce. 
V zmysle predchádzajúcej právnej úpravy obsahoval zákon povinnosť stanoviť výšku finančných prostriedkov určených hore uvedeným zriaďovateľom na základe VZN, ktoré určí percento výšky poskytnutých prostriedkov a to minimálne vo výške 88%. V súčasnosti platná právna úprava zaväzuje obce a mestá poskytovať vyššie uvedeným zriaďovateľom plnú sumu 100 % (ide o minimálnu výšku prostriedkov) a to nie na základe VZN , ale na základe zmluvy podľa § 9aa. 
ÚPRAVA VZN
Vzhľadom na uvedené, je potrebné upraviť vaše VZN, tak aby ste z nich vylúčili ustanovenia o výške poskytovaného percenta. Úprava VZN musí byť zosúladená so znením zákona, najmä § 6 ods. 12. V súčasnosti nemusíte už upravovať vo VZN v zásade nič, čo sa týka neverejných zriaďovateľov nakoľko vzťah s nimi a ich financovanie e upravené priamo v zákone, ktorý je účinný od 01.01.2022.

ZMLUVA S NEVEREJNÝMI ZRIAĎOVATEĽMI
Pre rok 2022 sa bude uplatňovať ustanovenie § 39 hh, ktoré stanovuje prechodné obdobie. Prechodné obdobie upravuje jednak lehotu na podpísanie zmluvy a jednak v roku 2022 ešte obce nebudú hradiť neverejným zriaďovateľom príspevky na žiakov do 25 rokov, ale iba do 15 rokov. Preto je potrebné v roku 2022 postupovať takto:
(1) Obec poskytne v roku 2022 zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia finančné prostriedky na mzdy a prevádzku len na dieťa, žiaka alebo na poslucháča do dovŕšenia 15 rokov veku.
3. Obec uzatvorí zmluvu o financovaní s príslušným zriaďovateľom na rok 2022 do 31. januára 2022 na základe údajov o počte detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2021; ak zmluva o financovaní na rok 2022 nebude uzatvorená v tejto lehote, obec je povinná poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príslušnému zriaďovateľovi v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa osobitného predpisu,30ea) do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

Pre nasledujúce roky (2023 a nasl.) sa použije úprava podľa § 9aa:

(1) Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča (ďalej len „zmluva o financovaní“) uzatvára na príslušný kalendárny rok
a) obec so zriaďovateľmi podľa § 6 ods. 12 písm. b),
b) samosprávny kraj so zriaďovateľmi podľa § 9 ods. 12 písm. b).
(2) Zmluva o financovaní obsahuje
a) identifikačné údaje zmluvných strán, ktorými sú, ak ide o
1. právnickú osobu, názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu zmluvnej strany,
2. fyzickú osobu, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a ak je zmluvnou stranou fyzická osoba – podnikateľ, aj miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,
b) názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo samostatného bankového účtu zriaďovateľa príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,
c) sumu finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku poskytovaných podľa § 6 ods. 12 písm. b) a k) alebo podľa § 9 ods. 12 písm. b) a k); ak je to potrebné, obec zohľadní rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) v priebehu rozpočtového roka a upraví výšku poskytovaných finančných prostriedkov na zostávajúce obdobie príslušného rozpočtového roka dohodou prostredníctvom dodatku k zmluve o financovaní,
d) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých obec alebo samosprávny kraj poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku,
e) deň v mesiaci, do ktorého obec alebo samosprávny kraj poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku.
(3) Zmluva o financovaní musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(4) Zriaďovatelia podľa § 6 ods. 12 písm. b) poskytnú obci najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka údaje,30e) podľa ktorých obec poskytne finančné prostriedky v nasledujúcom kalendárnom roku. Zriaďovatelia podľa § 9 ods. 12 písm. b) poskytnú samosprávnemu kraju najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka údaje, podľa ktorých samosprávny kraj poskytne finančné prostriedky v nasledujúcom kalendárnom roku podľa počtu detí, žiakov a poslucháčov, podľa stavu k 15. septembru príslušného kalendárneho roka.
(5) Návrh zmluvy o financovaní sa zverejňuje na úradnej tabuli a na webovom sídle poskytovateľa finančných prostriedkov, ak ho má zriadené, najmenej 15 dní pred jej uzatvorením.
(6) K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote desiatich dní od jeho zverejnenia. Poskytovateľ finančných prostriedkov prerokuje s príslušnou fyzickou osobou alebo s príslušnou právnickou osobou riadne a včas uplatnené pripomienky. Ak je to na účely uzatvorenia zmluvy o financovaní potrebné, návrh zmluvy sa upraví podľa pripomienok.
(7) Návrh zmluvy o financovaní sa zverejňuje až do zverejnenia zmluvy o financovaní podpísanej oboma zmluvnými stranami. Zmluva o financovaní nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia. Zmluva o financovaní sa zverejňuje na úradnej tabuli alebo na webovom sídle poskytovateľa finančných prostriedkov, ak ho má zriadené; zmluva sa zverejňuje počas celej doby jej trvania.
(8) Ak obec so zriaďovateľom podľa § 6 ods. 12 písm. b) alebo samosprávny kraj so zriaďovateľom podľa § 9 ods. 12 písm. b) neuzatvorí zmluvu o financovaní najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majú finančné prostriedky poskytovať, z dôvodov na strane poskytovateľa finančných prostriedkov, poskytovateľ finančných prostriedkov je povinný poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príslušnému zriaďovateľovi v sume podľa § 6 ods. 12 písm. b) alebo podľa § 9 ods. 12 písm. b) do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

Myšlienka tejto právnej úpravy je jasná: nejde o klasickú zmluvu, ktorú uzatvárate na základe slobodnej vôle. Ide o zmluvu, ktorú musíte uzatvoriť a aj keď tak zástupcovia obcí nespravia, tak zákon stanovuje obci povinnosť tak spraviť. Taktiež nie je možné zasahovať do podstatných častí zmluvy – tie sú tiež určené zákonom. Nejde vôbec o zmluvu, ale o povinnosť.  

POVINNOSTI
Nižšie uvádzame novú právnu úpravu so zvýraznenými dotknutými ustanoveniami:
V stručnosti sú obce povinné:
1. Dať do súladu so zákonom ustanovenia VZN o financovaní neverejných zriaďovateľov
2. Uzavrieť zmluvu do 31.1.2022 s neverejnými zriaďovateľmi
3. Upraviť svoje rozpočty, tak, aby boli v súlade s novou právnou úpravou
4. Pre rozpočtový rok 2023 počítať s ešte väčším zvýšením výdavkov v tejto kapitole, ktoré bude spôsobené rozšírením financovania aj na žiakov do 25 rokov (nakoľko zber údajov sa bude realizovať až tento rok, musí ísť o odhad)


§ 6 Obec
a) zostavuje plán investícií a rozpisuje finančné prostriedky pridelené ministerstvom a poskytnuté ministerstvom prostredníctvom regionálnych úradov pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) poskytuje na základe zmluvy podľa § 9aa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy,30b) zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy30b) a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča do dovŕšenia
1. 25 rokov veku na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl a jazykových škôl pri základných školách a
2. 15 rokov veku na mzdy a prevádzku materských škôl, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo regionálny úrad, takých školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec, školských internátov alebo takých školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj regionálny úrad,
c) určí všeobecne záväzným nariadením30d) pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení,
2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu,30e)
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky,
d) uzatvorí zmluvu podľa § 9aa so zriaďovateľom podľa písmena b) najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majú finančné prostriedky poskytovať,
e)poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce,
f) poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov
1. škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
2. do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,30e)
3. základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
g) oznámi základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa písmena c) prvého a tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka,
h) poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
1. základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtované na príslušný kalendárny rok mesačne v lehote určenej všeobecne záväzným nariadením a
2. zriaďovateľom podľa písmena b) rozpočtované na príslušný kalendárny rok mesačne v lehote dohodnutej podľa § 9aa ods. 2 písm. e),
i) pri určení výšky finančných prostriedkov podľa písmena c) tretieho bodu môže zohľadniť podľa druhu školy alebo školského zariadenia
1. formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2. počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,
3. počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole alebo v školskom zariadení,
4. počet detí mladších ako tri roky v materskej škole30b) a počet detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
5. zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku a príplatok za výkon špecializovanej činnosti a jeho výšku,
6. energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie,
7. výšku nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých obcou,
8. potrebu zabezpečenia pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole alebo v školskom klube detí,
j) vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľom podľa písmena b) a základnými umeleckými školami, jazykovými školami, materskými školami a školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje obec pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení okrem údajov podľa osobitného predpisu,30e)
k) poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy,30b) dieťa súkromnej materskej školy,30b) dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa osobitného predpisu,30ea)
l) poskytuje finančné prostriedky na deti školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy zriadenej na území obce.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.