Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informácia k zmenám v sociálnom poistení

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 12. mája 2020 - Usmernenie k zákonu č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V zmysle § 293ex odseku 1 zákona č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní. 

Uzatvorenie prevádzky preukáže zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni. Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky najmenej na 15 dní v mesiaci apríl 2020, na účely odpustenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie za kalendárny mesiac apríl 2020 na základe § 293ex zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 95/2020 Z. z. je zverejnené na webovom sídle Sociálnej poisťovne TU

Čestné vyhlásenie za mesiac apríl 2020 je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 18. mája 2020!!!

Prijaté opatrenie v súvislosti s odpustením odvodov na sociálne poistenie za zamestnávateľa za mesiac apríl 2020 sa vzťahuje aj na zamestnávateľov miestnej územnej samosprávy. To znamená, že ak obec/mesto alebo nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie mali v mesiaci apríl 2020 niektorú zo svojich prevádzok uzatvorenú z dôvodu rozhodnutia príslušného orgánu najmenej 15 dní, môžu predložiť Sociálnej poisťovni formulár na odpustenie platenia poistného za apríl 2020. 

Odpustenie poistného na sociálne poistenie za apríl 2020 za zamestnávateľa (mesto, obec, PO, RO) vzťahuje na všetkých zamestnancov, to znamená, že odvody budú odpustené aj za zamestnancov, ktorí pracovali v otvorených prevádzkach.

V prípade, že zamestnávatelia už uhradili odvody na sociálne poistenie za apríl 2020, suma poistného za zamestnávateľa bude platiteľovi vrátená po vykonaní kontroly úhrad príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne. Kontrolu úhrad vykonáva každá pobočka Sociálnej poisťovne v zmysle svojich vnútorných predpisov, čo znamená, že platby poistného za mesiac apríl 2020  za zamestnávateľa môžu byť vrátené platiteľom poistného v rôznych časových obdobiach. Z toho dôvodu odporúčame, aby zamestnávatelia, ktorí uhradili poistné za apríl 2020, podali na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne žiadosť o vrátenie zaplateného poistného bez právneho dôvodu.

Informácia zverejnená na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska dňa 12.5.2020. Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.