Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Finančná podpora pre samosprávy pri výstavbe obecných nájomných bytov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Samosprávy, ktoré chcú realizovať výstavbu nájomných bytov, nebudú potrebovať takmer žiadne vlastné zdroje financovania.

Štátny fond rozvoja bývania môže poskytnúť úver až do výšky 60 % obstarávacích nákladov.  Ďalších 40 % nákladov môže samospráva získať vo forme dotácie (nenávratného finančného príspevku) zo zdrojov Ministerstva dopravy SR. 

Žiadosť treba adresovať na príslušný Okresný úrad v sídle kraja. Okresný úrad žiadosť skontroluje a následne ju pošle na Ministerstvo dopravy a  ŠFRB. Po posúdení žiadosti, projektovej dokumentácie  a zoznamu príloh sa žiadosť vyhodnotí a uzatvorí sa úverová a dotačná zmluva.

Napr. starosta obce má zámer stavať 10 bytových jednotiek s obstarávacou cenou 1 milión eur. Z tejto čiastky mu Ministerstvo dopravy SR vo forme dotácie poskytne 400 tis. eur a z prostriedkov ŠFRB dostane úver 600 tis. eur.

„Pri úrokovej sadzbe 1 % s možnosťou  splácania 40 rokov je výška splátky podstatne nižšia ako v prípade komerčných úverov a táto forma podpory je pre samosprávy oveľa výhodnejšia. V prípade menej rozvinutých regiónov je úroková sadzba nulová,“ uvádza generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.