Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

EÚ pripravuje víziu pre vidiecke oblasti spolu s miestnymi samosprávami

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Dlho očakávanú dlhodobú víziu EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040 minulý týždeň konečne predstavili podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Suica a komisári pre súdržnosť Elisa Ferreira a pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.

Dnes žije vo vidieckych oblastiach takmer 30% európskej populácie - spolu 137 miliónov ľudí - čo pokrýva 80% územia EÚ. Súčasná situácia vo vidieckych oblastiach však vzbudzuje obavy: dezertifikácia a úpadok verejných služieb smerujú k odcudzeniu a politickej nespokojnosti na celom kontinente.

Vďaka tejto novej vízii sa exekutíva EÚ zameriava na zabezpečenie silnejších a prepojených vidieckych oblastí prostredníctvom mobility a digitálnych riešení, odolnejších oblastí voči klimatickým zmenám a hospodárskej kríze a prosperujúcich vidieckych oblastí prostredníctvom diverzifikovaného hospodárstva.

EÚ je nepochybne súčasťou reakcie na túto situáciu vo vidieckych oblastiach, ale musí zapájať obce a regióny ako hnacie sily dlhodobého územného rozvoja. V skratke zhrnutie, ako to plánuje docieliť:

Aké miesto pre miestne a regionálne samosprávy v novej stratégii?

Cieľom Komisie je zmobilizovať verejné orgány na všetkých úrovniach a zainteresovaných aktérov a subjekty z vidieka zavedením Paktu pre vidiek do konca roku 2021. Vyzýva rôzne úrovne riadenia, aby navrhli stratégiu a akčný plán na riešenie výziev, ktorým čelia vidiecke oblasti. 

Musíme mať istotu, že európske obce a regióny budú v strede pozornosti tejto stratégie. A v tomto ohľade predstavuje vytvorenie „Platformy na revitalizáciu vidieka“ veľký krok vpred, keďže jednotné kontaktné miesto pre vidiecke komunity, držiteľov projektov a miestne samosprávy ponúka usmernenie k možnostiam financovania a viditeľnosti úspešných projektov.

Podľa oznámenia sa bude osobitný dôraz klásť na zber osvedčených postupov osobitne pre vidiecke obce a regióny v oblasti udržateľnej multimodálnej mobility, energetického tranzitu a adaptácie na klimatické zmeny.

Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) sa zasadzovala za zmenu príbehu pozitívnou komunikáciou propagujúcou kultúrne a turistické bohatstvo vidieka, ale aj prostredníctvom hospodárskej diverzifikácie. Je veľkým krokom vpred, že vízia EÚ je jednoznačne v súlade s týmto odporúčaním a že uznáva rozmanitosť vidieckych oblastí a vyžaduje miestne riešenia.

Vidiecky akčný plán EÚ na implementáciu vízie

Komisia tiež navrhla akčný plán pre vidiek na implementáciu svojej vízie okolo niektorých hlavných iniciatív. Pokiaľ však ide o fondy, iba sa pripomína možnosť, ktorú už ponúka Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), fondy politiky súdržnosti, nástroj na oživenie a odolnosť a InvestEU. Komisia preto vyvinie aj súbor nástrojov pre prístup k optimálnej kombinácii možností financovania EÚ vo vidieckych oblastiach, ktorý bude prístupný miestnym a iným zainteresovaným stranám.

Je potrebné dosiahnuť väčší súlad medzi rôznymi politikami EÚ a ich dopadmi na miestnej úrovni. Preto vítame zavedenie mechanizmu „kontroly vidieka“ na analýzu všetkých potenciálnych dopadov, ktoré môžu mať politiky EÚ na zamestnanosť na vidieku, rast a trvalo udržateľný rozvoj ako súčasť programu lepšej právnej regulácie.

Odteraz sa všetky politiky EÚ budú skúmať aj z vidieckeho pohľadu. Komisia v roku 2022 vytvorí  vidiecke observatórium, aby lepšie pochopila a analyzovala hospodárske, sociálne a demografické trendy vo vidieckych oblastiach. 

Občania podporujú rozhodnutia prijaté na miestnej úrovni

Nedávno zverejnený prieskum Eurobarometer objasnil obavy občanov týkajúce sa situácie vo vidieckych oblastiach. Niektoré z výsledkov jasne rezonujú s odporúčaniami CEMR na revitalizáciu vidiek

  • 79% občanov EÚ podporuje EÚ pri zohľadňovaní vidieckych oblastí pri rozhodovaní o verejných výdavkoch
  • 65% si myslí, že miestna oblasť alebo provincia by mala byť schopná rozhodnúť, ako sa minú investície EÚ vo vidieckych oblastiach
  • 44% uviedlo dopravnú infraštruktúru a spojenia ako kľúčovú potrebu vidieckych oblastí

Ďalšie kroky

Do polovice roku 2023 Komisia zhodnotí dosiahnuté výsledky a zameria sa na zostávajúce medzery a potreby financovania. V roku 2024 navrhne odporúčania pre nadchádzajúci rozpočet Komisie (2028 - 2032).

CEMR bude pokračovať na aktivitách v tejto téme. Dáva do pozornosti podujatie „Vidiecke spojenia“ 14. októbra 2021 (11.30 - 13.00) počas Európskeho týždňa regiónov a miest, kde sa bude diskutovať o tom, ako dosiahnuť cieľ vízie prostredníctvom mobility a digitálnych inovácií. 

Dlhodobá vízia EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040

Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) je najstaršie a najväčšie európske združenie miestnych a regionálnych samospráv. Ide o jedinú organizáciou, ktorá združuje národné združenia miestnych a regionálnych samospráv zo 41 európskych krajín a prostredníctvom nich zastupuje všetky úrovne území - miestnu aj regionálnu. Od svojho vzniku v roku 1951 podporuje budovanie zjednotenej, mierovej a demokratickej Európy založenej na miestnej samospráve, rešpektovaní princípu subsidiarity a účasti občanov. Sústredí sa na ovplyvňovanie európskej politiky a právnych predpisov vo všetkých oblastiach s dopadom na obce a regióny a poskytuje fórum na diskusiu medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami prostredníctvom národných reprezentatívnych združení. ZMOS je členom CEMR od začiatku 90 – tých rokov.

Zdroj: CEMR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.