Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Environmentálny fond – VZOR žiadosti o poskytnutie príspevku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 8. júna 2021 - Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „žiadosť“).

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. získa obec, ktorá spĺňa nižšie uvedené podmienky ustanovené v § 7 ods. 11 zákona č. 329/2018 Z. z.,

  • obec zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
  • obec zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
  • obci  nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu / § 81 ods. 7 písm. b) a g) zákona č. 79/2015 Z. z. - o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. /,
  • obec doručila žiadosť do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

Termín na doručenie žiadosti: do 30. júna 2021 počas úradných hodín prostredníctvom jedného z nižšie uvedených spôsobov:

  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe osobne na adresu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava;
  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe do poštového priečinku na adresu: Environmentálny fond, P. O. Box 14, 827 14 Bratislava 212;
  • doručenie žiadosti spolu s povinnými prílohami do elektronickej schránky Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti Environmentálnemu fondu t. j. najneskôr 30. júna 2021.

Prílohy:

Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Potvrdenie množstva zhodnoteného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zmysle § 3a písm. d) nariadenia č. 330/2018 Z. z.

Čestné vyhlásenie, že:

  • obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa zákona č. 329/2018 Z. z. alebo podľa osobitného predpisu /§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/, množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností pochádza z triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.