Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dotácia na monitoring vôd

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na monitorovanie stavu, kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd. 

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť v poradí už 71. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na monitorovanie stavu, kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd. Z európskych zdrojov bude na tento účel vyčlenených 3 mil. eur.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd, právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd a správca vodohospodársky významných vodných tokov.

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I). Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzve, t.j. schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú zverejnené na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia www.op-kzp.sk

Zdroj: MZP 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.