Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dôležité zmeny, ktoré priniesla novela zákona o ochrane protispoločenskej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. na základe zákona č. 189/2023 Z. z. nadobudla účinnosť 1. 7. 2023 a niektoré ustanovenie 1. 9. 2023.

Za oznamovanie protispoločenskej činnosti je zodpovednou osobou hlavný kontrolór obce. 

Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak táto právnická osoba zamestnáva viac ako 5 a menej ako 50 zamestnancov.

Hlavný kontrolór obce nie je zodpovednou osobou voči rozpočtovej a príspevkovej organizácii, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a ktorá zamestnáva najmenej 50 zamestnancov. Táto organizácia musí mať určenú zodpovednú osobu zo svojich zamestnancov a  vnútorný systém prijímania, evidovania a preverovania oznámení vytvoriť.

Ak má obec menej ako 5 zamestnancov, vnútorný systém na preverovanie oznámení nemusí mať zriadený.

Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie o protispoločenskej činnosti najneskôr do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. 

Novelizáciou zákona bola vypustená možnosť predĺženia tejto lehoty.


Viac o tejto téme si môžete prečítať v článkoch:

Dokumentácia zodpovednej osoby v samospráve

Oznamovanie protispoločenskej činnosti a nové povinnosti hlavného kontrolóra


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.