Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Do pondelka 4. marca možno požiadať obec o hlasovací preukaz pre 1. kolo prezidentských volieb

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Blíži sa koniec lehoty na vybavenie hlasovacieho preukazu pre prvé kolo volieb prezidenta formou elektronickej alebo listinnej žiadosti.

Žiadosť je potrebné zaslať obci trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr do pondelka 4. marca.

Volič môže požiadať o vydanie preukazu na prvé i druhé kolo volieb súčasne, pričom táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. V prípade druhého kola volieb je koniec lehoty na podanie žiadosti mailom alebo listom 14. marca.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

V žiadosti je potrebné uviesť údaje ako meno a priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. V prípade, že hlasovací preukaz má prevziať iná osoba, je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Prevzatie hlasovacieho preukazu sa potvrdzuje podpisom po preukázaní totožnosti občianskym preukazom.

Na základe hlasovacieho preukazu bude môcť volič s trvalým pobytom na Slovensku hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Pri strate alebo odcudzení nie je možné vydať voličovi nový hlasovací preukaz.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.